Nadver:

Nadver holdes i reglen i gudstjenesten søndag formiddag efter salmen efter prædikenen. Forud for nadveren holdes skriftemål. Medlemmer af menigheden bliver nadverberettigede, når de gennem konfirmantion/kristendomsundervisning lærer den kristne tros grundsandheder at kende. Det er desuden en forudsætning, at de er kendt af præsten, som er hyrde og sjælesørger.
Nadverdeltagere forberedes gennem personligt skriftemål. Apostlen Paulus minder os om, at vi skal prøve os selv, så vi regner nadveren for, hvad den er: Jesu legeme og blod, hvorved vi forenes med ham og med menigheden i fælles tro, kærlighed og håb.

Desuden er medlemmer af søstermenigheder og af kirkesamfund, som menigheden står i kirkefællesskab med, nadverberettigede. De bør først tilmelde sig hos præsten, så han ved, hvem han giver Herrens legeme og blod.

Ikke døbte bliver nadverberettigede gennem oplæring og dåb og optagelse i menigheden.
Døbte mennesker, som er medlemmer i andre kirkesamfund, kan i reglen ikke gå til alters i Den ev.-luth. Frikirkes menigheder.
Hvis der er en særlig nød og behov, indbydes den enkelte hjerteligt til at kontakte menighedens præst, som vil vejlede med Guds ord og trøste med nådens midler efter behov.Nadver (I)

Nadver-tiltale
Kære Kristi venner! For at I ret og værdigt kan modtage den hellige nadver, må I fremfor alt lægge jer på sinde, at tro vor Herre Jesu Kristi ord, som her lyder, og gøre, hvad han befaler.
For når Kristus sagde: “Dette er mit legeme, som gives for jer,” og “Dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse,” så skal I tro, at Jesus Kristus er sandt og virkeligt til stede med sit legeme og blod i sin hellige nadver, således som hans ord lyder. Og af disse ord “til syndernes forladelse” skal I ligeledes tro, at han skænker jer sit legeme og blod til stadfæstelse på alle jeres synders forladelse.
Dernæst skal I gøre, hvad vor Herre Jesus Kristus befaler, når han siger: “Tag dette og spis det!” - “Drik alle deraf!” - “Gør dette til min ihukommelse!” For han har givet os sit legeme og blod at spise og drikke til syndernes forladelse og evigt liv og til ihukommelse af hans hellige lidelse og død.
Derfor, når I tror disse Kristi ord og gør efter denne hans befaling, da er I skikkede til værdigt at nyde hans hellige nadver. Dertil give Gud Fader jer sin nåde ved vor Herre Jesus Kristus! Og derom vil vi alle bede, i det vi siger af hjertet:

Fadervor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige;
ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere;
led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Så lad os nu knæle og høre de hellige indstiftelsesord!
Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, ^ tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: “Tag dette og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.”
Ligeså ^ tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: “Drik alle deraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte som I drikker det, til min ihukommelse.”


Uddeling
“Dette er Jesu sande legeme.” “Dette er Jesu sande blod.”

Fredshilsen
Den korsfæstede og igen opstandne Kristus Jesus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod, hvormed han gjorde fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand tro til det evige liv! Fred være med jer.

Salme
P. Lad os alle bede!
Vi takker dig, Herre, almægtige, evige Gud, fordi du har givet os disse salige gaver og har vederkvæget os dermed. Nu beder vi din barmhjertighed, at du lader disse dine gaver komme os rettelig til gode, til at styrke vor tro, oplive vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed brændende i vore hjerter, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.
M: Amen

Salme

Til toppen


Nadver (II)

2. form: Et rituale svarende til dette var i brug i menigheder frem til ca. 1930. Er blev et genoptaget i denne form i 1990'erne

Den oldkirkelige lovprisning
P: Opløft jeres hjerter til Herren
M: Vi opløfter vore hjerter til Herren!
P: Lad os takke Herren vor Gud!
M: Det er værdigt og ret!
P: Det er i sandhed værdigt og ret, at vi altid og alle vegne takker dig, o Herre, hellige Fader, almægtige Gud, som på korsets træ gav frelsen til menneskeheden, så at - ligesom døden ved Djævelen kom ind i verden ved et træ i Edens have, sådan bragte du livet tilbage til os ved et træ på Golgata ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre. Ved ham lovsynger vi sammen med engle og ærkeengle og hele himmelens hærskare dit hellige navn og siger:

M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer. (Åb 4,8)

O du Guds Lam! med korsets skam,
du bar al verdens synder, derfra al trøst begynder;
miskundelig forbarm du dig!
2. O du Guds Lam! med korsets skam,
du bar al verdens synder, dermed al fred begynder;
af kærlighed giv os din fred!
3. O du Guds Lam! med korsets skam,
du bar al verdens synder, derfra vort liv begynder;
vor død til trods opliv du os!

P: Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligsom du er ét med Faderen.
M: Amen!

Fadervor
Fadervor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige;
ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere;
led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Indstiftelsesordene
Så lad os nu knæle og høre de hellige indstiftelsesord!
Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, ^ tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: “Tag dette og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.” Ligeså ^ tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: “Drik alle deraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte som I drikker det, til min ihukommelse.”

Uddelingsord:

“Dette er Jesu sande legeme!”. “Dette er Jesu sande blod!”

Den korsfæstede og igen opstandne Kristus Jesus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod, hvormed han gjorde fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand tro til det evige liv! Fred være med jer.

Salme:
1. O Jesus, søde Jesus, dig
ske hjertens tak evindelig,
som med dit legem og dit blod
så kærlig mig bespise lod!
2. Bryd ud, min sjæl, med tak og sig:
O, hvor er jeg nu bleven rig!
min Jesus i mit hjerte bor,
tak, tak, hvor er min glæde stor.

Bøn
P: Lad os alle bede!
Vi takker dig, Herre, almægtige, evige Gud, fordi du har givet os disse salige gaver og har vederkvæget os dermed. Nu beder vi din barmhjertighed, at du lader disse dine gaver komme os rettelig til gode, til at styrke vor tro, oplive vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed brændende i vore hjerter, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.
M: Amen

Salme

Til toppen