I sygehus-kapel eller i hjemmet

Enkelte gange føres kisten fra sygehus til kirken ledsaget af de nærmeste pårørende. Præsten kan deltage med dette rituale. Ceremonien bortfalder, hvor de pårørende ønsker, at kisten og sætter den i kirken uden at andre deltager.Dersom der synges ud fra hjemmet kan samme enkle rituale følges.

Bøn
Almægtige, evige Gud, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud! Hør i nåde vor bøn, når vi i sorgen og savnet kalder på dig, og hjælp os med trøst og styrke i vor nød ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen

Salme

Skriftlæsning:
»Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst.«

Trosbekendelsen og fadervor

Salme

Til toppen


I kirken

Kisten bæres ind i kirken / Kisten står i kirken.

Præludium

Salme

Præsten træder frem i koret.
Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!
Amen

Lad os alle bede!
Almægtige, evige Gud, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud!
Vi takker dig, fordi du har givet os din enbårne Søn, vor Herre Jesus Kristus, som har tilintetgjort døden og bragt liv og uforkrænkelighed for lyset ved evangeliet. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil trøste og styrke alle dem, der sørger, og opvække vore hjerter til en sand og levende tro. Vær du vort lys, når natten kommer, så vore hjerter ikke skal forfærdes, men vi må fare herfra i fred. Det beder vi alle i vor Herre Jesu navn.
Amen.

Skriftlæsning:
»Jeg er opstandelsen og livet,« siger Herren; »den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø.« »Hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl? Vi har ikke bragt noget med ind i verden og kan heller ikke bringe noget ud fra den. Men det er menneskenes lod én gang at dø og derefter dømmes. Salige er de døde, som dør i Herren.. «
Amen.
Der kan vælges andre vers fra Skriften om livet, døden og dommen, frelsen og saligheden.

Salme

TALE over en bibeltekst
Den døde nævnes med navn, fødselsdag, dåbsdag, evt. konfirmations- og bryllupsdag. Enkelte personlige oplysninger kan gives.
Derefter prædikes Guds ord til de efterladte.

Fredshilsen
Guds fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus, vor Herre!

Salme

Skriftlæsning:
Lad os høre Den hellige Skrifts vidnesbyrd om Guds varetægt i livet og døden: Således skrives der i Salmernes bog:
Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst. I mine Fjenders Påsyn dækker du Bord for mig, du salver mit Hoved med Olie, mit Bæger flyder over. Kun Godhed og Miskundhed følger mig alle mine Dage, og i HERRENs Hus skal jeg bo gennem lange Tider. Og således lyder den påskeevangeliet:
Ved daggry på den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver som de havde tilberedt. Og de fandt stenen væltet bort fra graven. Men da de gik derind, fandt de ikke Herren Jesu legeme. Og da de stod rådvilde over for dette, se, da skete det, at der stod to mænd hos dem i strålende klædebon. Da de blev forfærdede og bøjede deres ansigter mod jorden, sagde mændene til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men han er opstanden.« Men for at vi ikke skal gå glip af frelsen, så lad os efterfølge vor Herres Jesu egen formaning til årvågenhed og åndelig beredelse: »Vær I ligesom mennesker, der venter på, at deres herre vil bryde op fra gæstebudet, for at de straks, når han kommer og banker på, kan lukke op for ham. Salige er de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. - Vær også I rede, thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer.« Disse var ordene. At tælle vore dage lære du os, så vi kan få visdom i hjertet!
Amen.

Lad os alle bede!
Herre vor Gud, himmelske Fader,
barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud.
Trøst og styrk ved din Helligånd alle dem, som sørger,
og opvæk vore hjerter til at våge og bede,
så vi i en levende tro og et helligt liv arbejder på vor egen frelse med frygt og bæven.
Giv os at sætte vort håb alene til din nåde og syndernes forladelse ved Kristus Jesus vor Herre;
og når dagen hælder, bliv da hos os med dit lys, for at dødens mørke ikke skal forfærde os,
men at vi må se Himmelen åben og fare herfra i fred. Det beder vi alle i vor Herre Jesu navn.
Amen.

Lad os med apostelen tilønske hinanden!
Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle!

Salme

Efter sidste vers går ud af alterkredsen til kisten for at gå foran, når den bæres ud af kirken til graven. Hvis højtideligheden finder sted i Løsning Frikirke og begravelsen finder sted på Løsning kirkegård kan de pårørende ønske, at følget går til fods efter rustvognen fra Løsning Frikirke til kirkegården. Præsten går da forrest sammen med de nærmeste pårørende. Hvis følget følger i bil, bør præsten køre med bedemanden. Det er vigtigt, at præsten ikke forlader kisten, før begravelsen har fundet sted. Orglet spiller postludium

Til toppen


Ved graven

Efter at kisten er sænket ned og evt. klokkeringning med 3x3 slag er afsluttet træder præsten hen til graven og siger:
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Under jordpåkastelse tre gange på kisten siger præsten:
NN, af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå.

Lad os alle bede!
Fadervor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige;
ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere;
led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Modtag alle Herrens velsignelse!
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen.

Velsignelsen lyder til følget og de pårørende, ligesom også korset tegnes over tilhørerne og ikke over den afdøde for dermed at tilkendegive, at det er os her på jorden, som lever under korset. Den afdøde derimod lever nu hos Herren i herlighed.

Salmevers (som de fleste kan udenad)

Bekendtgørelser ved en af de pårende eller ved præsten

Til toppen