Barnedåb


Er barnet hjemmedøbt?

Er barnet ikke hjemmedøbt, siger præsten:
Kære kristne! Efterdi synden er kommet ind i verden ved ét menneske, og døden ved synden, og døden trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede, så er nu af den enes fald fulgt fordømmelse for alle mennesker, hvorfor vi også alle af natur er vredens børn og mangler herligheden fra Gud. Men ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed, således skal også de mange komme til at stå som retfærdige ved den enes, Jesu Kristi lydighed. Thi ligesom synden fik herredømmet ved døden, således skal også nåden få herredømmet ved retfærdigheden til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre, som blev givet hen for vore overtrædelsers skyld og opvakt for vor retfærdigheds skyld. Thi før verdens grundvold blev lagt, har Gud, vor Fader, udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans, vor Faders, åsyn, og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Men for at vi skal få ret og adgang til denne Guds nåde i Kristus, har han indstiftet badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden, som han i rigt mål udgyder over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, retfærdiggjorte ved hans nåde, i håbet skal blive arvinger til evigt liv. Dåben er nemlig ikke fjernelse af legemets smuds, men en god samvittigheds pagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. For at nu dette barn, som er undfanget og født i synd, må se Guds rige, om hvilket vor Herre Jesus selv har sagt, at ingen kan komme ind deri, hvis han ikke bliver født på ny af vand og Ånd, så vil vi i vor Herres Jesu navn indlemme det ved den hellige dåb i hans troende kirke til at få del i hans frelse, på den måde, han selv har foreskrevet, da han befalede: »Gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Barnet bæres til døbefont. Forældre (evt. også barnets søskende) og faddere træder frem. Børn fra menigheden indbydes til være med fremme ved døbefont.
Korset tegnes over barnet. Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre: Jesus Kristus.

Lad os alle bede!
Almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Kristi og vor Fader! Vi råber til dig over dette barn, for hvem vi beder om din dåbs gave! Herre, giv det din nåde, at det må få den evige velsignelse i dette genfødslens bad og dit rige, som du har lovet og tilsagt os alle ved vor Herre Jesus Kristus! Amen.

Lad os høre det hellige evangelium, som Markus skriver i kapitel 10 vers 13-16:
Menigheden rejser sig.
De bar nogle små børn til ham, for at han skulle røre ved dem; men disciplene truede ad dem. Men da Jesus så det, harmedes han og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre; thi Guds rige hører sådanne til. Sandelig siger jeg jer: den, som ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi og til samme velsignelse hjælpe dette lille barn med vor bøn til Gud.

Håndspålæggelse på barnets hoved.
Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Præsten træder nærmere hen til fonten og siger:
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed vil genføde dette barn til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde; thi det begraves med ham ved dåben til døden, for at, som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også det leve et helt nyt liv.

Barnet bæres tæt til døbefonten.
Gud bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen.

Præsten spørger om barnets navn.
Hvad er barnets navn?
Forældrenes svar.

NN. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
- Ja!
Tror du på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens skaber?
- Ja!
Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
- Ja!
Vil du døbes på denne tro?
- Ja!

Præsten øser tre gange vand på barnets hoved, idet han siger:
NN. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen

Med håndspålæggelse på barnets hoved.
Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig med vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Amen. Fred være med dig! Amen.

Menigheden sætter sig.

Faddertiltale
I kære kristne, som er faddere til dette barn!
I skal vide, hvad I skylder det barn, hvis faddere I er: Vær vidner for barnet om, at det er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn; vær dets trofaste forbedere; og, om så sker, at forældrene dør, før det kommer til skelsalder, da skal I, om I er der til stede, bære omsorg for, at det oplæres i den kristne børnelærdom, for at det, når det vokser op, må blive ved Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Herren velsigne jeres fadderskab! Fred være med jer! Amen.

Lad os takke og bede!
Herre Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, at du har ladet os kommet til den nådefulde dåb, hvori du tilsagde os syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv, for din Søns, Jesu Kristi skyld. Vi beder dig bevare os i en sådan tillid til din nåde og barmhjertighed, at vi aldrig tvivler om dette dit tilsagn, men trøster os dermed i alle fristelser. Og giv os ved din Helligånd, at vi kan vogte os for synd og beholde vor dåbs nåde, indtil vi bliver evindelig salige ved samme din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.
M. Amen!
Velsignelsen
M. Amen, Amen, Amen!