Konfirmation


Konfirmationshandlingen finder sted i forbindelse med gudstjeneste om søndagen. Konfirmationen hviler på dåben og har som formål at bekræfte konfirmanden i den pagt, som Gud Fader, Søn og Helligånd ved dåben sluttede med det menneske som konfirmeres. Den tjener desuden til at forberede konfirmanden til at gå til alters og modtage Herrens legeme og blod. Menigheden er vidne og bekræfter, at konfirmanden er oplært i den kristne tro, sådan som Jesus har bundet os til i missions-befalingen. I forbindelse med gudstjenesten eller ved en forudgående gudstjeneste er der overhøring, hvor konfirmanden under præstens vejledning og hjælp bevidner, at han/hun kender de ti bud, troen, fadervor og sakramenterne og har lært at bede og at bruge bibelen personligt, og kender frelsen i Jesus Kristus.

Efter salmen efter prædikenen siger præsten til konfirmanden/konfirmanderne:


Kære konfirmand! Du er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Du er oplært i den kristne tro - i det, vor herre og Frelser Jesus Kristus har lært os. Må Gud virke ved sin Helligånd, at du med ydmyghed og oprigtighed må kunne bekende din tro for Gud og menigheden!
Navn, fødselsdag, dåbsdag, forældre, søskende m.m. nævnes. Faddere indbydes til at være med.

Tilspørgsel og svar
Forsager du Djævelen?
Ja, jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Tror du på Gud Fader?
Ja! jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

Tror du på Jesus Kristus?
Ja! Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Tror du på Helligånden?
Ja! Jeg tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Vil du ved Guds nåde blive i denne din dåbs pagt hele dit liv indtil din sidste time?
Ja!
Så giv mig din hånd derpå!

Velsignelse
Den treenige Gud, som har gjort dig til sit barn i den hellige dåb og til det evige livs arving, han bevare dig i denne din dåbs nåde hele livet! Han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed. Amen. Fred være med dig!

Forbøn
Almægtige, barmhjertige Gud, himmelske Fader! Du, som begynder og fuldender din gode gerning i os, vi takker dig, fordi du har genfødt (konfirmandens navn) i den hellige dåb og oplyst ham/hende ved dit ord, så han/hun nu kan bekende sin tro på din nåde i Kristus. Vi beder dig: fuldfør den gode gerning, som du har begyndt i ham/hende, og lær ham/hende stadig bedre at kende den frelse, du har beredt os i din enbårne Søn. Giv ham/hende Helligåndens gave i rigt mål, så han/hun altid må findes i din kirke og menighed, vokse i sand tro og lydighed under dit hellige evangelium og ikke lade sig føre bort fra den sandhed, han/hun har bekendt, hverken af nogen falsk lære eller af syndens lyst eller verdens bedrag. Herre! (Konfirmandens navn) er svag; styrk ham/hende med din kraft. Fristelser vil møde ham/hende; hjælp ham/hende til at kæmpe og sejre. Stå ham/hende bi i al nød og tvivl, og hjælp ham/hende til at våge og bede og flittigt bruge dit ord og tage del i den hellige nadver. Giv ham/hende i fællesskab med alle dine troende at elske dig, i ord og gerning frimodigt bekende dit navn og tillidsfuldt at vente din kære Søns komme og endelig med Ham vinde det evige liv. Amen!

Fadervor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige;
ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere;
led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Aronitisk velsignelse
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen.