www.vivit.dk

Kirkeåret

2. pinsedag (I)

Introitus

I+II: Herrens ånd fylder hele verden, Halleluja;
Og han holder alting sammen,
har kundskab om alt, hvad der siges. Halleluja;
Halleluja, Halleluja. (Visd 1,7)
I: Gud rejser sig, hans fjender spredes,
og hans modstandere flygter for ham. (Sl 68,2
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
Som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.
I+II: Herrens ånd fylder hele verden, Halleluja;
Og han holder alting sammen,
har kundskab om alt, hvad der siges. Halleluja;
Halleluja, Halleluja. (Visd 1,7)


prædiken

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Du, som af faderlig kærlighed til os arme syndere har givet os din Søn,
for at vi skal tro på ham og ved ham blive salige,
vi beder dig:
Giv os din Helligånd i vore hjerter,
så vi holder ud i denne tro indtil det sidste
og bliver salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.

Bemærkning til bønnen linie 3:
1992-alterbogen siger: ... for at vi skal tro på ham og blive salige ved troen.
Tidligere alterbøger siger:
... for at vi skal tro på ham og ved ham blive salige.
I ordlyden i de tidligere alterbøger er der en nødvendig sammenhæng mellem Jesus og troen på ham. Første sætning: tro på Jesus. Anden sætning: blive salige ved ham. Således understreges, at det er ved troen på Jesus, vi bliver frelst, og at det er Jesus, der frelser. Den nye alterbog kan forlede til den misforståelse, at det er troen i sig selv, der frelser.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 52,7-12¤

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene!
Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse.
Han siger til Zion: "Din Gud er konge."
Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor,
for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Zion.
Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner!
For Herren trøster sit folk, han har løskøbt Jerusalem.
Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene,
hele den vide jord skal se vor Guds frelse.
Bryd op, bryd op, drag bort fra byen, rør ikke ved noget urent!
Drag bort fra den, rens jer, I, som bærer Herrens kar!
I skal ikke drage bort i hastværk, I skal ikke flygte;
for Herren går i spidsen for jer, Israels Gud er bag jer.

Eller Salme 104,24-30*

Lektie: Apostlenes Gerninger 10,42-48a

Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn."
Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde: "Mon nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi?" Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.

Evangelium: Johannes 3,16-21

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud."

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

 


FARSI / PERSISK

Cantonese