Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

4. søndag efter trinitatis

Tekst: Luk 6,36-42 Vær barmhjertig, som deres himmelske far er barmhjertig.

Vær barmhjertig

Søndagens evangelietekst er hentet fra Jesu Bergpreken.

Der sier Jesus: Vær barmhjertig, likesom deres himmelske far er barmhjertig.

Dette synges det om i den salme som Bach bruker i dagens kantate. Salmen er på fem vers og er skrevet av Johan Agricola ( 1492 -1566): Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ.

Den finnes ikke i Den danske salmebok, men tre av versene er oversatt til nynorsk: Eg ropar, Herre Krist, til deg.

I første vers synges det:

Den sanne tro la du meg få
så jeg kan frukter bære,
deg til ære,
min neste hjelpe så,
som meg ditt ord vil lære.

Og i det tredje vers:

Men gi at jeg av hjertets grunn
min fiende kan tilgive,
og tilgi meg i samme stund,
gi meg det nye livet!

Bach bruker alle fem vers i salmen i sin kantate, men koralmelodien bare på første og siste vers. De tre mellomliggende vers er solosanger, hvor Bach har laget andre melodier.

Første korsang er en koralfantasi. Den avsluttende korsang har, som sedvanlig, en enkel utsettelse. Melodien kjenner vi i Norge som O Jesus, som har elsket meg (Norsk Salmebok, nr 156).

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV177-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=YJckbvyaQfk

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 177 s 43. Her er også noter til den koralmelodi Bach brukte.

Sigmund Hjorthaug

5. søndag efter trinitatis

Tekst: Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

Den som i alt lar Herren råde

I denne søndags kantate bruker Bach Georg Nymark’s (1621-1681) gode salme, som på dansk heter: Hvo ikkun lader Herren råde. Dagens evangelium handler om Peters fiskefangst. Det gir god mening å bruke Nymarks salme i forbindelse med denne tekst. For hva opplever Peter? Jo, han har strevet, sammen med sine kamerater hele natten uten å få fisk. Når man tenker på hvor avhengig man var av at man fikk fisk den gang, for å kunne livnære seg, så forstår vi fortvilelsen når Peter sier: Vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Jesus sier at de skal legge ut på dypet, midt på lyse dagen. Så skal de få fisk! Begge deler hørtes helt tåpelig ut for Peter og hans kamerater, som var erfarne fiskere. De visste at man ikke fikk fisk på dypet, men på grunnene. Og det var om natten de fikk fisk. Peter sier likevel til Jesus: Men på ditt ord vil jeg sette garn .

Den som i alt lar Herren råde og håper på ham all sin tid, synger koret. Å la Herren få råde, selv om vi synes det høres helt urimelig ut, det er tro. Denne tro kan vi ikke kan ta av oss selv. Det er en gave, som også den frelsende tro er det, som det står i Ef 2, 8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Denne tro er likevel ikke ren og ublandet. Fordi vår fornuft blander seg inn, blir troen ofte ledsaget av både tvil og vånde. Men Nymarks salme oppmuntrer oss. I et av versene synges det:

Jeg vil se til Herren nå
og i allting stole på
han er en undergjerningsmann

Jesus gjorde det under at han lot Peter og hans venner få fisk midt på lyse dagen – ute på dypet. Han gjør også de små og store under i din hverdag, mange som du slett ikke ser! Overlat deg derfor trygt i hans hender, som der står i Salme 55, og som Nymarks salme bygger på: Kast din byrde på Herren, han vil sørge for deg! Han lar aldri den rettferdige vakle (Sl 55,23).

Første korsang, som er en koralfantasi, har fått denne oversettelse :

Den som i alt lar Herren råde
og håper på ham all sin tid,
den styrker han med kraft og nåde
i trengsel og i livets strid.
Med livet trygt i Herrens hand
da bygges ikke hus på sand.

Les kantateteksten i linken nedenfor, og hør den herlige musikk! Du får god tid til å reflektere over hver tekstlinje i dette salmevers. Bach lager mellomliggende musikk både i instrumentene og i koret. Koret synger så fulltonende linje for linje i salmen.

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV93-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=sFw6IDdmm9s

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 93 s 44.

Sigmund Hjorthaug

6. søndag efter trinitatis

Tekst: Matt 5,20-26 Deres rettferdighet

Guds Søn, kom ned fra Himmerig

Søndagens kantate bruker Paul Speratus’s (1489-1551) gode salme Guds søn, kom ned fra Himmerig. Temaet i denne, opprinnelig tolv vers lange, salme er rettferdiggjørelsen ved tro alene.

De tre «resitativene» bassen synger, er som tre korte prekener. I de to første handler det om hvordan loven kommer til kort pga av vårt kjød og at Guds Sønn oppfylte loven i vårt sted. I det tredje synges det at evangeliet trøster oss når vi blir rammet av lovens dom. Loven døder oss, evangeliet gjør oss levende. Loven tar fra oss all trøst. Evangeliet trøster oss med syndenes forlatelse i Jesu blod. Salmen gir uttrykk for den bibelske sannhet at Guds ord består av lov og evangelium.

To av versene i salmen brukes i kantaten som de er. Det gjelder første og tolvte vers.

De mellomliggende ti vers er omarbeidet så de passer til de sanger (tre resitativer, en arie og en duett) som Bach bruker i kantaten.

Tips: Lytt til det første vers, som er en koralfantasi, der salmen synges langsomt i sopranstemmen, med livlig musikk, både som underlag for melodien, og som mellomspill mellom hver linje. Om du ikke forstår de tyske ord, kan du følge tekstlinjene i følgende danske oversettelse, (eller i den norske tekstlinken nedenfor). På denne måte kan vi dvele ved ordene, og takke for at Guds Sønn kom ned til oss julenatt for å frelse oss fra synden, døden og djevelen, ved å oppfylle loven for oss og ta straffen for våre synder ved å lide og dø på et kors.

Guds Søn kom ned fra Himmerig,
han så til os i nåde,
vor gerning var uduelig,
den kunne os ej både;
vi derfor tror på Jesus Krist,
vort lys og salighed for vist,
han Himlen os forhverved

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV9-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=fU2InSCBAzo&list=TLPQMTQwNzIwMjAcphn0o4FVgw&index=4

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 93 s 45

Sigmund Hjorthaug

7. søndag efter trinitatis

Tekst: Mark 8,1-9, Jesus metter fire tusen

Hvorfor så sorgtung være?

Hvorfor så sorgtung være.
og trist, min kjære sjel?
La ham din byrde bære,
Guds Sønn, Immanuel!
Betro ham all din sorg,
han vet din sak å vende
så den får salig ende,
han er din faste borg!

Sånn lyder det første vers i søndagens kantate av Bach. Salmen Bach bruker som tekst er av den tyske salmeforfatter Johann Heermann (1585-1647). Den har syv vers, og fem av dem har vi i Den danske salmebog. Her heter den Hvorfor vil du dog klage (nr 40).

Johann Heermann er holdt for å være den viktigste salmeforfatter mellom Martin Luther og Paul Gerhard. Den mest kjente salme som vi kjenner fra hans hånd er Jesus dine dybe vunder.

Salmen i denne kantate handler om å fortrøste seg på Gud under alle forhold, og tro at Guds vilje med oss er den aller beste, selv om vi synes det kan være hårdt. Som det heter i et av versene:

Hans vilje er den beste,
der har min tro sitt feste,
Gud, før meg hvor du vil!

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV107-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=zL7WwJ7U6Kg

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 107, s 45

Sigmund Hjorthaug

8. søndag efter trinitatis

Tekst: Matt 7,15-23 Falske profeter

Mange skal si til meg

I de to siste vers i evangelieteksten sier Jesus disse alvorlige ord:

Mange skal si til meg på den dagen:‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’Da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Inngangsbillett til himmelen er ikke noe vi har gjort, selv om det skulle ha skjedd i Jesu navn.

Som inngangsbillett til himmelen gjelder kun hva Jesus har gjort for oss til frelse, da han døde for våre synder og levde et rettferdig liv i vårt sted.

Denne tekst synges som den fjerde sang i kantaten. Den synges av en bassolist, noe Bach alltid bruker når han skal gi stemme til Jesu ord.  

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV45-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=Vi32DaT3ffI

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 45, s 47

Sigmund Hjorthaug