Forside

6. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 28,8.9.1

Herren er styrke for sit folk, han er værn og redning for sin salvede.
Frels dit folk, og velsign din ejendom, vogt dem, og tag dig af dem til evig tid.
Til dig, Herre, råber jeg, min klippe, vær ikke døv for mig,
vær ikke tavs imod mig, så jeg bliver som de, der gik i graven.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi bekender, at vi er arme og elendige syndere, og at der intet godt er i os;
for vore hjerter, kød og blod er så forgiftede af synden,
at vi aldrig her i verden kan være uden ond vilje og tilbøjelighed til det onde.
Derfor, kære Fader, beder vi dig:
Tilgiv os denne synd og lad din gode Ånd rense vore hjerter,
så vi får lyst og kærlighed til dit ord og retter os efter det
og så bliver evigt salige af din nåde
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 2.Mosebog 20,1-17

Gud talte alle disse ord: "Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
Du må ikke have andre guder end* mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Note til oversættelsen:
* I grundteksten står der ordret: foran mig / for mit ansigt. Meningen er: Du lever hos mig for mit ansigt. Jeg ser dig. Du er min ejendom, som jeg har udfriet fra trællehuset i Egypten. Jeg er din skaber og din frelser. Hvis du sætter et gudsbillede op eller tilbeder noget i din tilværelse, som om det var din gud, så gør du det i mit nærvær, for mit ansigt. - Gør det ikke!

Epistel: Romerbrevet 3,23-31

For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.
Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes, så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende.

Evangelium: Matthæus 19,16-26

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: "Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?" Han svarede ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!" Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede: " 'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!' og: 'Du skal elske din næste som dig selv.'" Den unge mand sagde: "Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?" Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!" Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Og Jesus sagde til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige." Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: "Hvem kan så blive frelst?" Jesus så på dem og svarede: "For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.

ENGLISH

NAU Exodus 20:1-17
Then God spoke all these words, saying,
2 "I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
3 "You shall have no other gods before Me.
4 "You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth.
5 "You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate Me,
6 but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.
7 "You shall not take the name of the LORD your God in vain, for the LORD will not leave him unpunished who takes His name in vain.
8 "Remember the sabbath day, to keep it holy.
9 "Six days you shall labor and do all your work,
10 but the seventh day is a sabbath of the LORD your God; in it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or your female servant or your cattle or your sojourner who stays with you.
11 "For in six days the LORD made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day; therefore the LORD blessed the sabbath day and made it holy.
12 "Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the LORD your God gives you.
13 "You shall not murder.
14 "You shall not commit adultery.
15 "You shall not steal.
16 "You shall not bear false witness against your neighbor.
17 "You shall not covet your neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor."

Rom. 3:23-31 NAU
23 for all have sinned and fall short of the glory of God,
24 being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus;
25 whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed;
26 for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
27 Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith.
28 For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the Law.
29 Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also,
30 since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one.
31 Do we then nullify the Law through faith? May it never be! On the contrary, we establish the Law.

Matt. 19:16-26 NAU
16 And someone came to Him and said, "Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?"
17 And He said to him, "Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments."
18 Then he said to Him, "Which ones?" And Jesus said, "YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS;
19 HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF."
20 The young man said to Him, "All these things I have kept; what am I still lacking?"
21 Jesus said to him, "If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me."
22 But when the young man heard this statement, he went away grieving; for he was one who owned much property.
23 And Jesus said to His disciples, "Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
24 "Again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God."
25 When the disciples heard this, they were very astonished and said, "Then who can be saved?"
26 And looking at them Jesus said to them, "With people this is impossible, but with God all things are possible."

FARSI / PERSISK

سفر خروج ايش 20

20

 وخدا تكلم‌ فرمود و همۀ این‌ كلمات‌را بگفت‌:
 « من‌ هستم‌ یهوه‌، خدای‌ تو، كه‌ تو را از زمین‌مصر و از خانۀ غلامی‌ بیرون‌ آوردم‌.
 تو را خدایان‌ دیگر غیر از من‌ نباشد.
 « صورتی‌ تراشیده‌ و هیچ‌ تمثالی‌ از آنچه‌ بالا در آسمان‌ است‌، و از آنچه‌ پایین‌ در زمین‌ است‌، و از آنچه‌ در آب‌ زیر زمین‌ است‌، برای‌ خود مساز.
 نزد آنها سجده‌ مكن‌، و آنها را عبادت‌ منما، زیرا من‌ كه‌ یهوه‌، خدای‌ تو می‌باشم‌، خدای‌ غیور هستم‌، كه‌ انتقام‌ گناه‌ پدران‌ را از پسران‌ تا پشت‌ سوم‌ و چهارم‌ از آنانی‌ كه‌ مرا دشمن‌ دارند می‌گیرم‌.
 و تا هزار پشت‌ بر آنانی‌ كه‌ مرا دوست‌ دارند و احكام‌ مرا نگاه‌ دارند، رحمت‌ می‌كنم‌.
 « نام‌ یهوه‌، خدای‌ خود را به‌ باطل‌ مبر، زیرا خداوند كسی‌ را كه‌ اسم‌ او را به‌ باطل‌ بَرَد، بی‌گناه‌ نخواهد شمرد.
 « روز سَبَّت‌ را یاد كن‌ تا آن‌ را تقدیس‌ نمایی‌.
 شش‌ روز مشغول‌ باش‌ و همۀ كارهای‌ خود را بجا آور.
10  اما روز هفتمین‌، سَبَّتِ یهوه‌، خدای‌ توست‌. در آن‌ هیچ‌ كار مكن‌، تو و پسرت‌ و دخترت‌ و غلامت‌ و كنیزت‌ و بهیمه‌ات‌ و مهمان‌ تو كه‌ درون‌ دروازه‌های‌ تو باشد.
11  زیرا كه‌ در شش‌ روز، خداوند آسمان‌ و زمین‌ و دریا و آنچه‌ را كه‌ در آنهاست‌ بساخت‌، و در روز هفتم‌ آرام‌ فرمود. از این‌ سبب‌ خداوند روز هفتم‌ را مبارك‌ خوانده‌، آن‌ را تقدیس‌ نمود.
12  پدر و مادر خود را احترام‌ نما، تا روزهای‌تو در زمینی‌ كه‌ یهوه‌ خدایت‌ به‌ تو می‌بخشد، دراز شود.
13  « قتل‌ مكن‌.
14  « زنا مكن‌.
15  « دزدی‌ مكن‌.
16  « بر همسایۀ خود شهادت‌ دروغ‌ مده‌.
17  «به‌ خانۀ همسایۀ خود طمع‌ مورز، و به‌ زن‌ همسایه‌ات‌ و غلامش‌ و كنیزش‌ و گاوش‌ و الاغش‌ و به‌ هیچ‌ چیزی‌ كه‌ از آن‌ همسایۀ تو باشد، طمع‌ مكن‌.»

روميان ايش 3
23  زیرا همه گناه کرده‌اند واز جلال خدا قاصر می‌باشند،
24  و به فیض او مجّاناً عادل شمرده می‌شوند به وساطت آن فدیهای که در عیسی مسیح است.
25  که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کفّاره باشد به‌واسطهٔ ایمان به‌وسیلهٔ خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، به‌سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمّل خدا،
26  برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هرکسی را که به عیسی ایمان آورد.
27  پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است! به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نی بلکه به شریعت ایمان.
28  زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده می‌شود.
29  آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امّت‌ها هم نیست؟ البتّه خدای امّت‌ها نیز است.
30  زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد.
31  پس آیا شریعت را به ایمان باطل می‌سازیم؟ حاشا! بلکه شریعت را استوار می‌داریم.

متی ايش 19
16  ناگاه شخصی آمده، وی را گفت، ای استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟
17  وی را گفت، از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالآنکه کسی نیکو نیست، جز خدا فقط. لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار.
18  بدو گفت، کدام احکام؟ عیسی گفت، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده،
19  و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایهٔ خود را مثل نفس خود دوست دار.
20  جوان وی را گفت، همهٔ اینها را از طفولیّت نگاه داشته‌ام. دیگر مرا چه ناقص است؟
21  عیسی بدو گفت، اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت؛ و آمده مرا متابعت نما.
22  چون جوان این سخن را شنید، دل تنگ شده، برفت زیرا که مال بسیار داشت.
23  عیسی به شاگردان خود گفت، هرآینه به شما می‌گویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل می‌شود.
24  و باز شما را می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا.
25  شاگردان چون شنیدند، بغایت متحیّر گشته، گفتند، پس که می‌تواند نجات یابد؟
26  عیسی متوجّه ایشان شده، گفت، نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه‌چیز ممکن است.

Cantonese

出埃及記 20 章 [Cantonese]

第20章

神吩咐這一切的話、說、
我是耶和華你的 神、曾將你從埃及地為奴之家領出來。
除了我以外、你不可有別的神。
不可為自己雕刻偶像、也不可作甚麼形像、彷彿上天、下地、和地底下、水中的百物.
不可跪拜那些像、也不可事奉他、因為我耶和華你的 神是忌邪的 神、恨我的、我必追討他的罪、自父及子、直到三四代.
愛我守我誡命的、我必向他們發慈愛、直到千代。
不可妄稱耶和華你 神的名、因為妄稱耶和華名的、耶和華必不以他為無罪。
當記念安息日、守為聖日。
六日要勞碌作你一切的工.
10 但第七日是向耶和華你 神當守的安息日.這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜、並你城裡寄居的客旅、無論何工都不可作.
11 因為六日之內、耶和華造天、地、海、和其中的萬物、第七日便安息.所以耶和華賜福與安息日、定為聖日。
12 當孝敬父母、使你的日子在耶和華你 神所賜你的地上、得以長久。
13 不可殺人。
14 不可姦淫。
15 不可偷盜。
16 不可作假見證陷害人。
17 不可貪戀人的房屋、也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢、並他一切所有的。

羅馬書 3 章 [Cantonese]
23 因為世人都犯了罪、虧缺了 神的榮耀。
24 如今卻蒙 神的恩典、因基督 耶穌 的救贖、就白白的稱義。
25  神設立耶穌 作挽回祭、是憑著耶穌 的血、藉著人的信、要顯明 神的義.因為他用忍耐的心、寬容人先時所犯的罪.
26 好在今時顯明他的義、使人知道他自己為義、也稱信耶穌 的人為義。
27 既是這樣、那裡能誇口呢.沒有可誇的了。用何法沒有的呢、是用立功之法麼.不是、乃用信主之法。
28 所以〔有古卷作因為〕我們看定了、人稱義是因著信、不在乎遵行律法。
29 難道 神只作 猶太 人的 神麼.不也是作外邦人的 神麼.是的、也作外邦人的 神。
30  神既是一位、他就要因信稱那受割禮的為義、也要因信稱那未受割禮的為義。
31 這樣、我們因信廢了律法麼.斷乎不是、更是堅固律法。

馬太福音 19 章 [Cantonese]
16 有一個人來見耶穌 說、夫子、〔有古卷作良善的夫子〕我該作甚麼善事、纔能得永生。
17 耶穌 對他說、你為甚麼以善事問我呢、只有一位是善的、〔有古卷作你為什麼稱我是良善的除了 神以外沒有一個良善的〕你若要進入永生、就當遵守誡命。
18 他說、甚麼誡命.耶穌 說、就是不可殺人、不可姦淫、不可偷盜、不可作假見證、
19 當孝敬父母.又當愛人如己。
20 那少年人說、這一切我都遵守了.還缺少甚麼呢。
21 耶穌 說、你若願意作完全人、可去變賣你所有的、分給窮人、就必有財寶在天上、你還要來跟從我。
22 那少年人聽見這話、就憂憂愁愁的走了.因為他的產業很多。
23 耶穌 對門徒說、我實在告訴你們、財主進天國是難的。
24 我又告訴你們、駱駝穿過鍼的眼、比財主進 神的國還容易呢。
25 門徒聽見這話、就希奇得很、說、這樣誰能得救呢。
26 耶穌 看著他們說、在人這是不能的.在 神凡事都能。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/