Forside

12. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 70,2.3a.5

Vær nådig, Gud, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre!
De, som stræber mig efter livet, skal blive til spot og spe,
Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig,
og de, der elsker din frelse, skal altid sige: Gud er stor!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt (a)

Almægtige, evige Gud! Vi takker dig, fordi du har givet os dette legeme med tunge, ører og alle lemmer. Vi beder dig: Skærm os imod den onde fjende og imod al skade på legeme og sjæl.
Giv os din nåde, så vi med vore ører flittigt kan høre dit ord og give agt derpå og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal tage anstød af vore ord, men enhver må have gavn deraf,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekt (b)

Almægtige, evige Gud, alle tings skaber, vi takker dig, at du har givet os dette legeme med tunge, øren og alle lemmer og nådig skærmet os mod den onde fjende. Vi beder dig: Giv os din nåde til at bruge vore øren og vor tunge ret, flittigt høre dit ord og give nøje agt på det, og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal forarges ved vore ord, men enhver må styrkes til alt godt derved, - ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekt (c)

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, thi alt har du skabt smukt og til rette tid, ja, selv evigheden har du lagt i vort hjerte, men vi beder dig: Send os din Helligånd, at vi, som er onde, dog ikke skal fejle med vor tunges ord, så at velsignelse og forbandelse udgår af samme mund. Forbarm dig over os, så vi hellere vil dømmes og tilgives end spotte sandhedens Ånd i vort hjerte. Styr og reger vor tunge, at vi må være visdommens børn i tro og tale alle vort livs dage og stedes for din dom med frimodighed for Jesu Kristi skyld, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jonas 2

Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. v2 Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud:
I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig;
fra helvedets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig.
Du havde kastet mig i dybet, i havets skød,
strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig.
Jeg tænkte: Jeg er jaget bort fra dig; får jeg igen dit hellige tempel at se?
Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig,
tang havde viklet sig om mit hoved.
Jeg var kommet ned til bjergenes rødder,
jordens porte var for evigt slået i bag mig.
Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven.
Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren;
min bøn nåede til dig i dit hellige tempel.
De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig.
Men jeg vil ofre til dig med takkesang; jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde.
Frelsen kommer fra Herren!
Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden.

Epistel: Jakobsbrevet 3,1-12

Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil; på samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt.
Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket; men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.

Evangelium: Matthæus 12,31-42

Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes." Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: "Mester, vi vil se dig gøre et tegn." Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo."

 

ENGLISH

Jon. 2 NAU
Then Jonah prayed to the LORD his God from the stomach of the fish, 2 and he said, "I called out of my distress to the LORD, And He answered me. I cried for help from the depth of Sheol; You heard my voice.
3 "For You had cast me into the deep, Into the heart of the seas, And the current engulfed me. All Your breakers and billows passed over me.
4 "So I said, 'I have been expelled from Your sight. Nevertheless I will look again toward Your holy temple.'
5 "Water encompassed me to the point of death. The great deep engulfed me, Weeds were wrapped around my head.
6 "I descended to the roots of the mountains. The earth with its bars was around me forever, But You have brought up my life from the pit, O LORD my God.
7 "While I was fainting away, I remembered the LORD, And my prayer came to You, Into Your holy temple.
8 "Those who regard vain idols Forsake their faithfulness,
9 But I will sacrifice to You With the voice of thanksgiving. That which I have vowed I will pay. Salvation is from the LORD."
10 Then the LORD commanded the fish, and it vomited Jonah up onto the dry land.

James 3:1-12 NAU
Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. 2 For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. 3 Now if we put the bits into the horses' mouths so that they will obey us, we direct their entire body as well. 4 Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder wherever the inclination of the pilot desires. 5 So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. See how great a forest is set aflame by such a small fire! 6 And the tongue is a fire, the very world of iniquity; the tongue is set among our members as that which defiles the entire body, and sets on fire the course of our life, and is set on fire by hell. 7 For every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, is tamed and has been tamed by the human race. 8 But no one can tame the tongue; it is a restless evil and full of deadly poison. 9 With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men, who have been made in the likeness of God; 10 from the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. 11 Does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? 12 Can a fig tree, my brethren, produce olives, or a vine produce figs? Nor can salt water produce fresh.

Matt. 12:31-42 NAU
31 "Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. 32 "Whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. 33 "Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad; for the tree is known by its fruit. 34 "You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. 35 "The good man brings out of his good treasure what is good; and the evil man brings out of his evil treasure what is evil. 36 "But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. 37 "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned."
38 Then some of the scribes and Pharisees said to Him, "Teacher, we want to see a sign from You." 39 But He answered and said to them, "An evil and adulterous generation craves for a sign; and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet; 40 for just as JONAH WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. 41 "The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here. 42 "The Queen of the South will rise up with this generation at the judgment and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, something greater than Solomon is here.


FARSI / PERSISK

يونس ايش 2

 ویونُس‌ از شكم‌ ماهی‌ نزد یهوه‌ خدای خود دعا نمود
2  و گفت‌: «در تنگی‌ خود خداوند را خواندم‌ و مرا مستجاب‌ فرمود. از شكم‌ هاویه‌ تضرّع‌ نمودم‌ و آواز مرا شنیدی‌.
3  زیرا كه‌ مرا به‌ ژرفی‌ در دل‌ دریاها انداختی‌ و سیلها مرا احاطه‌ نمود. جمیع‌ خیزابها و موجهای‌ تو بر من‌ گذشت‌.
4  و من‌ گفتم‌ از پیش‌ چشم‌ تو انداخته‌ شدم‌. لیكن‌ هیكل‌ قُدس‌ تو را باز خواهم‌ دید.
5  آبها مرا تا به‌ جان‌ احاطه‌ نمود و لجّه‌ دور مرا گرفت‌ و علف‌ دریا به‌ سر من‌ پیچیده‌ شد.
6  به‌ بنیان‌ كوهها فرود رفتم‌ و زمین‌ به‌ بندهای‌ خود تا به‌ ابد مرا در گرفت‌. امّا تو ای‌ یهوه‌ خدایم‌ حیات‌ مرا از حفره‌ برآوردی‌.
7  چون‌ جان‌ من‌ در اندرونم‌ بی‌تاب‌ شد، خداوند را بیاد آوردم‌ و دعای‌ من‌ نزد تو به‌ هیكل‌ قُدْسَتْ رسید.
8  آنانی‌ كه‌ اباطیل‌ دروغ‌ را منظور می‌دارند، احسان‌های‌ خویش‌ را ترك‌ می‌نمایند.
9  امّا من‌ به‌ آواز تشكّر برای‌ تو قربانی‌ خواهم‌ گذرانید، و به‌ آنچه‌ نذر كردم‌ وفا خواهم‌ نمود. نجات‌ از آن‌ خداوند است‌.»
10  پس‌ خداوند ماهی‌ را امر فرمود و یونس‌ را بر خشكی‌ قّی‌ كرد.

يعقوب ايش 3

 ای برادران من، بسیار معلّم نشوید، چونکه می‌دانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهد شد.
2  زیرا همگیِ ما بسیار می‌لغزیم. و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است و می‌تواند عنان تمام جسد خود را بکشد.
3  و اینک، لگام را بر دهان اسبان می‌زنیم، تا مطیع ما شوند، و تمام بدن آنها را برمی‌گردانیم.
4  اینک، کشتیها نیز چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده می‌شود، لکن با سکّان کوچک به هر طرفی که ارادهٔ ناخدا باشد، برگردانیده می‌شود.
5  همچنان زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبرآمیز می‌گوید. اینک، آتش کمی چه جنگل عظیمی را می‌سوزاند.
6  و زبان آتشی است! آن عالَمِ ناراستی در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می‌آلاید و دایرهٔ کائنات را می‌سوزاند و از جهنّم سوخته می‌شود!
7  زیرا که هر طبیعتی از وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام می‌شود و رام شده است.
8  لکن زبان را کسی از مردمان نمی‌تواند رام کند؛ شرارتی سرکش و پر از زهر قاتل است!
9  خدا و پدر را به آن متبارک می‌خوانیم، و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شده‌اند، لعن می‌گوییم.
10  از یک دهان برکت و لعنت بیرون می‌آید! ای برادران، شایسته نیست که چنین شود.
11  آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری می‌سازد؟
12  یا می‌شود ای برادرانِ من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو، انجیر بار آورد؟ و چشمهٔ شور نمی‌تواند آب شیرین را موجود سازد.

متی ايش 12


31  از این رو، شما را می‌گویم هرنوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می‌شود، لیکن کفر به روح‌القدس از انسان عفو نخواهد شد.
32  و هرکه برخلاف پسر انسان سخنی گوید، آمرزیده شود امّا کسی که برخلاف روح‌القدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، هرگز آمرزیده نخواهد شد.
33  یا درخت را نیکو گردانید و میوهاش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوهاش را فاسد، زیرا که درخت از میوهاش شناخته می‌شود.
34  ای افعی‌زادگان، چگونه می‌توانید سخن نیکو گفت و حال آنکه بد هستید زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید.
35  مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود، چیزهای خوب برمی‌آورد و مرد بد از خزانه بد، چیزهای بد بیرون می‌آورد.
36  لیکن به شما می‌گویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد.
37  زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.
38  آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند، ای استاد می‌خواهیم از تو آیتی بینیم.
39  او در جواب ایشان گفت، فرقه شریر و زناکار آیتی می‌طلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد.
40  زیرا همچنانکه یونس سه شبانه‌روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در شکم زمین خواهد بود.
41  مردمان نِینَوا در روز داوری با این طایفه برخاسته، بر ایشان حکمخواهند کرد زیرا که به موعظهٔ یونس توبه کردند و اینک، بزرگتری از یونس در اینجا است.
42  مَلِکَه جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و اینک، شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجا است.

 

Cantonese

約拿書 2 章 [Cantonese]

約拿 在魚腹中禱告耶和華他的 神、
2 說、我遭遇患難求告耶和華、你就應允我.從陰間的深處呼求、你就俯聽我的聲音。
3 你將我投下深淵、就是海的深處.大水環繞我.你的波浪洪濤、都漫過我身。
4 我說、我從你眼前雖被驅逐、我仍要仰望你的聖殿。
5 諸水環繞我、幾乎淹沒我.深淵圍住我、海草纏繞我的頭.
6 我下到山根.地的門將我永遠關住。耶和華我的 神阿、你卻將我的性命從坑中救出來。
7 我心在我裡面發昏的時候、我就想念耶和華。我的禱告進入你的聖殿、達到你的面前。
8 那信奉虛無之神的人、離棄憐愛他們的主.
9 但我必用感謝的聲音獻祭與你.我所許的願、我必償還。救恩出於耶和華。
10 耶和華吩咐魚、魚就把約拿 吐在旱地上。

雅各書 3 章 [Cantonese]

我的弟兄們、不要多人作師傅、因為曉得我們要受更重的判斷。
2 原來我們在許多事上都有過失.若有人在話語上沒有過失、他就是完全人、也能勒住自己的全身。
3 我們若把嚼環放在馬嘴裡、叫他順服、就能調動他的全身。
4 看哪、船隻雖然甚大、又被大風催逼、只用小小的舵、就隨著掌舵的意思轉動。
5 這樣、舌頭在百體裡也是最小的、卻能說大話。看哪、最小的火、能點最大的樹林.
6 舌頭就是火、在我們百體中、舌頭是個罪惡的世界、能污穢全身、也能把生命的輪子點起來.並且是從地獄裡點著的。
7 各類的走獸、飛禽、昆蟲、水族、本來都可以制伏、也已經被人制伏了.
8 惟獨舌頭沒有人能制伏、是不止息的惡物.滿了害死人的毒氣。
9 我們用舌頭頌讚那為主為父的、又用舌頭咒詛那照著 神形像被造的人.
10 頌讚和咒詛從一個口裡出來、我的弟兄們、這是不應當的。
11 泉源從一個眼裡能發出甜苦兩樣的水麼。
12 我的弟兄們、無花果樹能生橄欖麼、葡萄樹能結無花果麼.鹹水裡也不能發出甜水來。

馬太福音 12 章 [Cantonese]

31 所以我告訴你們、人一切的罪、和褻瀆的話、都可得赦免.惟獨褻瀆聖靈 、總不得赦免。
32 凡說話干犯人子 的、還可得赦免.惟獨說話干犯聖靈 的、今世來世總不得赦免。
33 你們或以為樹好、果子也好.樹壞、果子也壞.因為看果子、就可以知道樹。
34 毒蛇的種類、你們既是惡人、怎能說出好話來呢.因為心裡所充滿的、口裡就說出來。
35 善人從他心裡所存的善、就發出善來.惡人從他心裡所存的惡、就發出惡來。
36 我又告訴你們、凡人所說的閒話、當審判的日子、必要句句供出來。
37 因為要憑你的話、定你為義、也要憑你的話、定你有罪。
38 當時有幾個文士和法利賽人 、對耶穌 說、夫子、我們願意你顯個神蹟給我們看。
39 耶穌 回答說、一個邪惡淫亂的世代求看神蹟.除了先知約拿 的神蹟以外、再沒有神蹟給他們看。
40 約拿 三日三夜在大魚肚腹中.人子 也要這樣三日三夜在地裡頭。
41 當審判的時候、尼尼微人、要起來定這世代的罪、因為尼尼微 人聽了約拿所傳的、就悔改了.看哪、在這裡有一人比約拿 更大。
42 當審判的時候、南方的女王、要起來定這世代的罪、因為他從地極而來、要聽所羅門的智慧話.看哪、在這裡有一人比所羅門更大。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/