RETUR til Kontakt til andre Kirker

Nordisk FriKonference

FORUM FOR BEKENDENDE EVANGELISK LUTHERSKE KIRKER I NORDEN:
ELBK LFS LFU STLK ELFiDK
Nordisk FriKonference samles årligt i et af de nordiske lande.

PRESSEMEDDELELSE vedr. "Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren"

PRESSEMEDDELELSE (længere form)

Se også www.vivit.dk/jd Kommentarer modtages gerne på post@vivit.dk

Pressemeddelelse vedr. "Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren" op

Nordisk Frikonference (forum for bekendende evangelisk-lutherske kirker i Norden) erklærer i forbindelse med Den romersk-katolske Kirkes og Det lutherske Verdensforbunds underskrivelse af Fælleserklæringen om retfærdiggørelsen den 31. oktober 1999 i Augsburg:

Nordisk FriKonference har på sit møde den 17.-18. september 1999 i København studeret Fælleserklæringen og Annex (parternes uddybende tilføjelser) og udtaler:

Parterne har sat Skriftens og kristendommens central-lære om menneskets retfærdiggørelse overfor Gud på dagsordenen. Det glæder vi os over. Men vi anser det foreliggende resultat som en umulig sammenskrivning af bibelsk lære med vranglære i spørgsmålet om, hvordan mennesket retfærdiggøres overfor Gud.

Resultatet er

  • 1) sammenblanding af tro og gerninger i retfærdiggørelseslæren,
  • 2) reel afskaffelse af Skriftens fordømmelse af vranglære og
  • 3) tilsidesættelse af Kristus alene og Skriften alene som autoritet i kirken.

Underskrivelsen af Fælleserklæringen overskygges af Vatikanets nye vejledning i udstedelse af aflad i den romersk-katolske kirke. Det er et vidnesbyrd om, at Fælleserklæringen ikke bør tages som udtryk for et skridt på vej til at overvinde kirkens adskillelse, men snarere viser, at kirker indenfor Det lutherske Verdensforbund ikke har klarhed mht. Skriftens lære om retfærdiggørelsen. Det kalder på, at lutherske kirker gennem fornyet bøn og bibelstudie besinder sig på den bibelske retfærdiggørelseslære og reformationens grundprincipper: Skriften alene, af nåde alene, gennem troen alene og for Kristi skyld alene.

Nordisk Frikonference på reformationsdagen den 31. oktober 1999,

Evangelisk-luthersk Bekendelseskirke i Sverige Norge, pastor Asbjørn Hjorthaug. www.elbk.org

Den lutherske Församling i Stockholmsområdet. Pastor Ingemar Andersson. www.lutherskaforsamlingen.org
Den lutherske Församling i Umeå. Pastor Henning Lindmark. www.lutherskaforsamlingen.org
Den lutherske Bekendelseskirke i Finland. Pastor Kimmo Närhi. www.luterilainen.com
Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark. Pastor Leif G. Jensen www.vivit.dk

Pressemeddelelse (længere form) vedr. "Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren" op

Nordisk Frikonference (forum for bekendende evangelisk-lutherske kirker i Norden) erklærer i forbindelse med underskrivelsen af Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren den 31. oktober 1999 i Augsburg:

Samtalen mellem Det lutherske Verdensforbunds kirker (LVF) og Den romerske katolske Kirke resulterede i 1997 i en fælleserklæring (FE) vedr. retfærdiggørelseslæren. Efterfølgende diskussion fik parterne til at udarbejde et "Annex" (tillæg), hvor indvendinger er behandlet. Fællesudtalelsen underskreves af parterne ved en højtidelig ceremoni på reformations-dagen den 31. oktober i Augsburg. Nordisk Frikonference har på sit møde den 17.-18. september 1999 studeret Fælleserklæringen og Annex og udtaler:

Parterne har sat Skriftens og kristendommens central-lære om menneskets retfærdiggørelse overfor Gud på dagsordenen. Det glæder vi os over. Men vi anser det foreliggende resultat som en umulig sammenskrivning af bibelsk lære med vranglære i spørgsmålet om, hvordan mennesket retfærdiggøres overfor Gud. Resultatet er 1) sammenblanding af tro og gerninger i retfærdiggørelseslæren, 2) reel afskaffelse af Skriftens fordømmelse af vranglære og 3) tilsidesættelse af Kristus alene og Skriften alene som autoritet i kirken.

1. Retfærdiggørelse og helliggørelse

Parterne beskriver deres klassiske (modstridende) forståelse af retfærdiggørelses-læren. I samme åndedrag udtaler de i enighed, hvordan et menneske bliver retfærdiggjort for Gud. Enigheden opnås ved at sammenskrive retfærdiggørelse (hvad Gud har gjort i Kristus for os) med helliggørelse (hvad Gud gør i os ved Kristus) med en skæbnesvanger sammenblanding af den retfærdiggørende tro og troens frugter til følge.

Parterne udtaler: "Sammen bekender vi: Af nåde alene, ved troen på Kristi frelsende gerning og ikke på grund af nogen fortjeneste fra vor side anerkendes vi af Gud og modtager Helligånden, som fornyer vore hjerter, idet han udruster og kalder os til at gøre gode gerninger" (FE 15)... "Guds nådes virkning udelukker ikke menneskets gerning: Gud virker alt, både at ville og at udføre, derfor kaldes vi til at stræbe cf. Fil. 2,12ff." (Annex 2C).

Da det er retfærdiggørelseslæren, der er tale om, er dette et meget farligt udsagn. Ifølge Skriften udelukker Guds nåde menneskets gerninger i spørgsmål om frelse og retfærdiggørelse. Ef. 2,8-9: For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Nåden og troen hører sammen med retfærdiggørelsen. Derimod har menneskets gerninger ingen plads i retfærdiggørelseslæren. Rom. 3,28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.

2. Tidligere tiders lærefordømmelser

Parterne er enige om, at de gensidige fordømmelser i tidligere tider (reformationstiden i 1500-tallet) ikke vedrører den katolske og lutherske lære om retfærdiggørelsen, sådan som den fremlægges i Fælleserklæringen (FE 41 og Annex 1).

Hermed antydes det, at parterne ikke længere holder fast ved den lære, som blev formuleret i 1500-tallets dokumenter (fra Tidentinerkoncilet og De lutherske Bekendelsesskrifter). Det fremgår også af Fælleserklæringen, hvor nåde forstået som syndernes forladelse hos Gud og nåde forstået som Guds forvandlende kraft i mennesket sammenblandes. Og da mistes læren om retfærdiggørelse af nåde ved tro uden gerninger (Rom. 3,28).

Imod Fælleserklæringen og Annex, må vi derfor fastholde, at reformationstidens lærefordømmelse ikke er overvundet, men har fået ny aktualitet. Skal nåden forblive nåde, må lærefordømmelsen træde i funktion, når Kristi forløsningsværk bevidst angribes i menigheden. Gal. 1,8-9: Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.

3. Skrift, tradition og paveembede

Parterne erkender, at der er forskellig forståelse af, hvad der er autoritet i kirken. Til trods herfor "respekterer begge parter den anden parts fastlagte måder at nå frem til afgørelser i lærespørgsmål" (FE 43 og Annex 4).

Fælleserklæringens bibel-brug bør derfor studeres i lys af, at den romersk-katolske kirke fastholder den kirkelige tradition som en del af Guds åbenbaring imod reformationens "Skriften alene".

Ligesom Fælleserklæringen direkte slår retfærdiggørelse og helliggørelse sammen under nådens fortegn, slår den indirekte Skriften, den kirkelige tradition og pavens embede sammen under åbenbaringens fortegn. Det er i strid med den kristne tro og den sunde lære.

Underskrivelsen af Fælleserklæringen overskygges i disse måneder af Vatikanets nye vejledning i udstedelse af aflad i den romersk-katolske kirke. Det er et vidnesbyrd om, at Fælleserklæringen ikke bør tages som udtryk for et skridt på vej til at overvinde kirkens adskillelse, men snarere viser, at kirker indenfor Det lutherske Verdensforbund ikke har klarhed mht. Skriftens lære om retfærdiggørelsen.

Det kalder på, at lutherske kirker gennem fornyet bøn og bibelstudie besinder sig på den bibelske retfærdiggørelseslære og reformationens grundprincipper: Skriften alene, af nåde alene, gennem troen alene og for Kristi skyld alene.

Nordisk Frikonference på reformationsdagen den 31. oktober 1999

Evangelisk-luthersk Bekendelseskirke i Sverige Norge, pastor Asbjørn Hjorthaug. www.elbk.org

Den lutherske Församling i Stockholmsområdet. Pastor Ingemar Andersson. www.lutherskaforsamlingen.org
Den lutherske Församling i Umeå. Pastor Henning Lindmark. www.lutherskaforsamlingen.org
Den lutherske Bekendelseskirke i Finland. Pastor Kimmo Närhi. www.luterilainen.com
Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark. Pastor Leif G. Jensen www.vivit.dk