ENGLISH
FARSI
CANTONESE

www.vivit.dk/kirkeaar.htm

2. søndag i fasten (2. række)

5. søndag før påske

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi bekender for dig, at vi har grunde nok til at grue for vore synder og vor uværdighed. Derfor beder vi dig, at du ved din Helligånd vil gøre troen og håbet på din nåde og barmh

jertighed faste og urokkelige i vore hjerter, så at vi (som den kana'anæiske kvinde) trods vor uværdighed holder fast ved din nåde, når vi angribes af tvivl og fristelse og kommer i stor nød, og finder frelse hos dig ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1. Mosebog 1,27-31

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!" Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde." Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

Epistel: Jakob 5,13-20

Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder; og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem.
Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder.

Evangelium: Markus 9,14-29

Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: "Hvad er det, I diskuterer med dem?" Og en fra skaren svarede ham: "Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke." Da udbrød Jesus: "Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!"
Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: "Hvor længe har han haft det sådan?" Han svarede: "Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os." Jesus sagde til ham: "Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror." Straks råbte drengens far: "Jeg tror, hjælp min vantro!"
Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: "Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!" Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: "Han er død." Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: "Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?" Han svarede dem: "Den slags kan kun drives ud ved bøn."

ENGLISH

Genesis 1:27-31 ESV
27 So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them. 28 And God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth." 29 And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. 30 And to every beast of the earth and to every bird of the heavens and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food." And it was so. 31 And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

James 5:13-20 ESV
13 Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. 14 Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 15 And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. 16 Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. 17 Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and six months it did not rain on the earth. 18 Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. 19 My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, 20 let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins.

Mark 9:14-29 ESV
14 And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them, and scribes arguing with them. 15 And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. 16 And he asked them, "What are you arguing about with them?" 17 And someone from the crowd answered him, "Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. 18 And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." 19 And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." 20 And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. 21 And Jesus asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. 22 And it has often cast him into fire and into water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." 23 And Jesus said to him, "'If you can'! All things are possible for one who believes." 24 Immediately the father of the child cried out and said, "I believe; help my unbelief!" 25 And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again." 26 And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse, so that most of them said, "He is dead." 27 But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. 28 And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" 29 And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer."

FARSI / PERSISK

پيدايش ايش 1
27   پس‌ خدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید.
28   و خدا ایشان‌ را بركت‌ داد و خدا بدیشان‌ گفت‌: «بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ تسلط‌ نمایید، و بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ و همۀ حیواناتی‌ كه‌ بر زمین‌ می‌خزند، حكومت‌ كنید.»
29   و خدا گفت‌: «همانا همۀ علف‌های‌ تخم‌داری‌ كه‌ بر روی‌ تمام‌ زمین‌ است‌ و همۀ درختهایی‌ كه‌ در آنها میوۀ درخت‌ تخم‌دار است‌، به‌ شما دادم‌ تا برای‌ شما خوراك‌ باشد.
30   و به‌ همۀ حیوانـات‌ زمیـن‌ و به‌ همۀ پرندگان‌ آسمان‌ و به‌ همۀ حشرات‌ زمین‌ كه‌ در آنهـا حیـات‌ است‌، هر علف‌ سبز را برای‌ خوراك‌ دادم‌.» و چنیـن‌ شـد.
31   و خدا هر چه‌ ساختـه‌ بـود، دیـد و همانـا بسیار نیكـو بود. و شام‌ بـود و صبح‌ بـود، روز ششـم‌.

پيدايش ايش 5
13    اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد، دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند .
14    و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند، و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند .
15    و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد .
16    نزدِ یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوّت بسیار دارد .
17    الیاس مردی بود صاحب حوّاس مثل ما، و به تمامیِ دل دعا کرد که باران نبارد، و تا مدّت سه سال و شش ماه نبارید .
18    و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید .
19    ای برادرانِ من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند،
20    بداند هرکه گناهکار را از ضلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است .

مرقس ايش 9
14    پس چون نزد شاگردان خود رسید، جمعیکثیر گرد ایشان دید و بعضی از کاتبان را که با ایشان مباحثه می‌کردند .
15    در ساعت، تمامی خلق چون او را بدیدند، در حیرت افتادند و دوان دوان آمده، او را سلام دادند .
16    آنگاه از کاتبان پرسید که با اینها چه مباحثه دارید؟
17    یکی از آن میان در جواب گفت، ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روحی گنگ دارد،
18    و هر جا که او را بگیرد می‌اندازدش، چنانچه کف برآورده، دندانها بهم می‌ساید و خشک می‌گردد. پس شاگردان تو را گفتم که او را بیرون کنند، نتوانستند .
19    او ایشان را جواب داده، گفت، ای فرقه بی‌ایمان تا کی با شما باشم و تا چه حدّ متحمّل شما شوم! او را نزد من آورید .
20    پس او را نزد وی آوردند. چون او را دید، فوراً آن روح او را مصروع کرد تا بر زمین افتاده، کف برآورد و غلطان شد .
21    پس از پدر وی پرسید، چند وقت است که او را این حالت است؟ گفت، از طفولیّت .
22    و بارها او را در آتش و در آب انداخت تا او را هلاک کند. حال اگر می‌توانی بر ما ترحّم کرده، ما را مدد فرما .
23    عیسی وی را گفت، اگر می‌توانی ایمان آری، مؤمن را همه‌چیز ممکن است .
24    در ساعت پدر طفل فریاد برآورده، گریهکنان گفت، ایمان می‌آورم ای خداوند، بی‌ایمانی مرا امداد فرما .
25    چون عیسی دید که گروهی گرد او به شتاب می‌آیند، روح پلید را نهیب داده، به وی فرمود، ای روح گنگ و کرّ من تو را حکم می‌کنم از او در آی و دیگر داخل او مشو !
26    پس صیحه زده و او را به شدّت مصروع نموده، بیرون آمد و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد .
27    امّاعیسی دستش را گرفته، برخیزانیدش که برپا ایستاد .
28    و چون به خانه در آمد، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند، چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟
29    ایشان را گفت، این جنس به هیچ وجه بیرون نمی‌رود جز به دعا .

Cantonese

創世記 1   [Cantonese]
27   神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。 28   神就賜福給他們、又對他們 說、要生養眾多、遍滿地面、治理這地 . 也要管理海裡的魚、空中的鳥 . 和地上各樣行動的活物 。 29   神 說、看 哪、我將遍地上一切結種子的菜蔬、和一切樹上所結有核的果子、全賜給你們作食物。 30   至於地上的走獸、和空中的飛鳥、並各樣爬在地上有生命的物、我將青草賜給他們作食物 . 事就這樣成了。 31   神看著一切所造的都甚好 . 有晚上、有早晨、是第六日。

 

雅各書 5   [Cantonese]
13   你們中間有受苦的呢、他就該禱告。有喜樂的呢、他就該歌頌。 14   你們中間有病了的呢、他就該請教會的長老來 . 他們可以奉主的名用油抹他、為他禱告 . 15   出於信心的祈禱、要救那病人、主必叫他起來 . 他若犯了罪、也必蒙赦免。 16   所以你們要彼此認罪、互相代求、使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量、是大有功效的。 17   以利亞   與我們是一樣性情的人、他懇切禱告、求不要下雨、雨就三年零六個月不下在地上。 18   他又禱告、天就降下雨來、地也生出土 產 。 19   我的弟兄們、你們中間若有失迷真道的、有人使他回轉 . 20   這人該知道叫一個罪人從迷路上轉回、便是救一個靈魂不死、並且遮蓋許多的罪。

 

馬可福音 9   [Cantonese]
14   耶穌   到了門徒那裡看見有許多人圍著他們、又有文士和他們辯論。 15   眾人一見 耶穌   、都甚希奇、就跑上去問他的安。 16   耶穌   問他們 說、 你們和他們辯論的是甚麼。 17   眾人中間有一個人回答 說、夫子、我帶了我的兒子到 你這裡來、他被啞巴鬼附著 . 18   無論在那裡、鬼捉弄他、把他摔倒、他就口中流沫、咬牙切齒、身體枯乾、我請過你的門徒把鬼趕出去、他們卻是不能。 19   耶穌   說、噯、不信的世代阿、我在 你們這裡要到幾時呢 . 我忍耐你們要到幾時呢 . 把他帶到我這裡來罷。 20   他們就帶了他來。他一見 耶穌   、鬼便叫他重重的抽瘋.倒在地上、翻來覆去、口中流沫。 21   耶穌   問他父親 說、他得這病、有多少日子呢 . 回答說、從小的時候 。 22   鬼屢次把他扔在火裡、水裡、要滅他 . 你若能作甚麼、求你憐憫我們、幫助我們。 23   耶穌   對他 說、 你若能信、在信的人、凡事都能。 24   孩子的父親立時喊著 說、我信 . 但我信不足、求主幫助。〔有古卷作立時流淚的喊著說 〕 25   耶穌   看見眾人都跑上來、就斥責那 污鬼、說、你這聾啞的鬼、我吩咐你從他裡頭出來、再不要進去 。 26   那鬼喊叫、使孩子大大的抽了一陣瘋、就出來了 . 孩子好像死了一般。以致眾人多半 說、他是死了 。 27   但 耶穌   拉著他的手、扶他起來、他就站起來了。 28   耶穌   進了屋子、門徒就暗暗的問他 說、我們 為甚麼不能趕出他去呢。 29   耶穌   說、非用禱告、〔有古卷在此有禁食二字〕這一類的鬼、總不能出來。〔或作不能 趕他出來 〕

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/