Aske Onsdag

Onsdag efter Fastelavns søndag

Kollekt

Herre, Gud, du som ønsker at vise barmhjertighed og at skåne menneskene. Frikend os i din store godhed, og løs os fra syndens lænke, ved Jesus Kristus, din Søn, som med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed og til evighed. Amen.

Eller

Vi beder dig, Herre, hjælp os i denne uge og i den kommende fastetid til frit og glad at faste og forsage, så vi ved din nåde sættes fri til kamp mod alle onde magter og ved din nåde overvinder dem, ved Jesus Kristus, vor Herre, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekterne er oversat fra Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, prøvealterbog 1991.

Læsning fra Det gamle Testamente: Joel 2,12-19

Men selv nu siger Herren:
Vend om til mig af hele jeres hjerte med faste, gråd og klage!
Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud!
For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab;
han kan fortryde ulykken.
Måske vender han om og fortryder og lader sin velsignelse blive tilbage,
så I kan bringe afgrødeoffer og drikoffer til Herren jeres Gud.
Stød i hornet på Zion! Udråb en hellig faste, udråb en sørgefest!
I skal samle folket og hellige forsamlingen;
I skal bringe de ældste sammen og samle børn og spæde.
Brudgommen må forlade kammeret, bruden sit brudekammer.
Mellem forhallen og alteret skal præsterne, Herrens tjenere, græde og sige:
Vær barmhjertig mod dit folk, Herre! Gør ikke din ejendom til spot,
så folkeslagene håner den.
Hvorfor skal man sige blandt folkene: Hvor er deres Gud?"
Da brænder Herren af nidkærhed for sit land, han skåner sit folk.
Herren siger til sit folk: Se, jeg sender jer korn, vin og olie, så I bliver mætte.
Jeg gør jer ikke mere til spot blandt folkeslagene.

Epistel: 2 Korintherbrev 5,20b-6,2

Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud! Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo:
I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!

Evangelium: Matthæusevangeliet 6,1-6 og 16-21

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.