www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Alle helgens søndag (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus) Salme 34,10; 96,1
Frygt Herren, I hans hellige,
for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt
Almægtige, evige Gud! Du, som vil helliggøre alle dine udvalgte og elskede i din enbårne og elskede Søn, Jesus Kristus, giv os ved din Helligånd nåde til at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 60,18-22*
Der høres ikke længere om vold i dit land,
om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser;
dine mure skal du kalde Frelse og dine porte Lovsang.
Solen er ikke længere dit lys om dagen,
det er ikke månen, der lyser for dig om natten;
men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed.
Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af,
for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi.
Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet
- et skud, som Herren har plantet, hans hænders værk til hans ære.
Den mindste bliver til tusind og den yngste til et mægtigt folk.
Jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde.

Lektie: Johannes’ Åbenbaring 7,1-12
Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: "Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande." Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.
Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen!

Evangelium: Matthæus 5,1-12
Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
"Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."

Teksterne fra kirkens tekstrækker fra o. 500 e.Kr.f. ¤ er tilføjet af vivit.dk. * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

Isaiah 60:18-61:1 ESV
18 Violence shall no more be heard in your land, devastation or destruction within your borders; you shall call your walls Salvation, and your gates Praise. 19 The sun shall be no more your light by day, nor for brightness shall the moon give you light; but the LORD will be your everlasting light, and your God will be your glory. 20 Your sun shall no more go down, nor your moon withdraw itself; for the LORD will be your everlasting light, and your days of mourning shall be ended. 21 Your people shall all be righteous; they shall possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I might be glorified. 22 The least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation; I am the LORD; in its time I will hasten it.

Revelation 7:1-12 ESV
After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree.
2 Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea,
3 saying, "Do not harm the earth or the sea or the trees, until we have sealed the servants of our God on their foreheads."
4 And I heard the number of the sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel:
5 12,000 from the tribe of Judah were sealed, 12,000 from the tribe of Reuben, 12,000 from the tribe of Gad,
6 12,000 from the tribe of Asher, 12,000 from the tribe of Naphtali, 12,000 from the tribe of Manasseh,
7 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar,
8 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 from the tribe of Joseph, 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed.
9 After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands,
10 and crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!"
11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God,
12 saying, "Amen! Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever! Amen."

Matthew 5:1-12 ESV
Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him.
2 And he opened his mouth and taught them, saying:
3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
5 "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
6 "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
7 "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
8 "Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
9 "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
10 "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
11 "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.

FARSI / PERSISK

شعيا ايش 60
18  و بار دیگر ظلم‌ در زمین‌ تو و خرابی‌ و ویرانی‌ در حدود تو مسموع‌ نخواهد شد و حصارهای‌ خود را نجات‌ و دروازه‌های‌ خویش‌ را تسبیح‌ خواهی‌ نامید.
19  و بار دیگر آفتاب‌ در روز نور تو نخواهد بود و ماه‌ با درخشندگی‌ برای‌ تو نخواهد تابید زیرا كه‌ یهوه‌ نور جاودانی‌ تو و خدایت‌ زیبایی‌ تو خواهد بود.
20  و بار دیگر آفتاب‌ تو غروب‌ نخواهد كرد و ماه‌ تو زوال‌ نخواهد پذیرفت‌ زیرا كه‌ یهوه‌ برای‌ تو نور جاودانی‌ خواهد بود و روزهای‌ نوحه‌گری‌ تو تمام‌ خواهد شد.
21  و جمیع‌ قوم‌ تو عادل‌ خواهند بود و زمین‌ را تا به‌ ابد متصرّف‌ خواهند شد. شاخه‌ مغروس‌ من‌ و عمل‌ دست‌ من‌، تا تمجید كرده‌ شوم‌.
22  صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت‌ قوّی‌ خواهد گردید. من‌ یهوه‌ در وقتش‌ تعجیل‌ در آن‌ خواهم‌ نمود.

مکاشفه ايش 7
1   و بعد از آن دیدم چهار فرشته، بر چهار گوشه زمین ایستاده، چهار باد زمین را باز می‌دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد.
2   و فرشته دیگری دیدم که از مَطلَع آفتاب بالا می‌آید و مُهر خدای زنده را دارد. و به آن چهار فرشته‌ای که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند، به آواز بلند ندا کرده،
3   می‌گوید، هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانیِ ایشان مُهر زنیم.
4   و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیعِ اسباطِ بنی‌اسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مُهر شدند.
5   و از سبط یهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط رَؤبِین دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛
6   و از سبط اَشیر دوازده هزار؛ و از سبط نَفْتالیم دوازده هزار؛ و از سبط مَنَسّی دوازده هزار
7   ؛7 و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط لاوی دوازده هزار؛ و از سبط یَسّاکار دوازده هزار؛
8   از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط یوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنیامین دوازده هزار مُهر شدند.
9   و بعد از این دیدم که اینک، گروهی عظیم که هیچ‌کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امّت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور برّه به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته، ایستاده‌اند
10  و به آواز بلند ندا کرده، می‌گویند، نجات، خدای ما را که بر تخت نشسته است و برّه را است.
11  و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی درافتاده، خدا را سجده کردند
12  و گفتند، آمین! برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوّت و توانایی، خدای ما را باد تا ابدالآباد. آمین.

متی ايش 5
1  و گروهی بسیار دیده، بر فراز کوه آمد. و وقتی که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدند.
2  آنگاه دهان خود را گشوده، ایشان را تعلیم داد و گفت،
3  خوشابحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
4  خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت.
5  خوشابحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.
6  خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد.
7  خوشابحال رحم‌کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد.
8  خوشابحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
9  خوشابحال صلح‌کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.
10  خوشابحال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
11  خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند.
12  خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا می‌رسانیدند.

Cantonese

以賽亞書 60 章
18 你地上不再聽見強暴的事、境內不再聽見荒涼毀滅的事.你必稱你的牆為拯救、稱你的門為讚美。
19 日頭不再作你白晝的光、月亮也不再發光照耀你.耶和華卻要作你永遠的光、你 神要為你的榮耀.
20 你的日頭不再下落、你的月亮也不退縮.因為耶和華必作你永遠的光、你悲哀的日子也完畢了。
21 你的居民都成為義人、永遠得地為業、是我種的栽子、我手的工作、使我得榮耀.
22 至小的族要加增千倍、微弱的國必成為強盛.我耶和華要按定期速成這事。

啟示錄 7 章
1 此後我看見四位天使站在地的四角、執掌地上四方的風、叫風不吹在地上、海上、和樹上。
2 我又看見另有一位天使、從日出之地上來、拿著永生 神的印.他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使、大聲喊著說、
3 地與海並樹木、你們不可傷害、等我們印了我們 神眾僕人的額。
4 我聽見以色列 人、各支派中受印的數目、有十四萬四千。
5 猶大 支派中受印的有一萬二千.流便支派中有一萬二千.迦得支派中有一萬二千.
6 亞設支派中有一萬二千.拿弗他利 支派中有一萬二千.瑪拿西 支派中有一萬二千.
7 西緬支派中有一萬二千.利未支派中有一萬二千.以薩迦支派中有一萬二千.
8 西布倫 支派中有一萬二千.約瑟 支派中有一萬二千.便雅憫支派中受印的有一萬二千.
9 此後、我觀看、見有許多的人、沒有人能數過來、是從各國各族各民各方來的、站在寶座和羔羊面前、身穿白衣、手拿棕樹枝.
10 大聲喊著說、願救恩歸與坐在寶座上我們的 神、也歸與羔羊。
11 眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍、在寶座前、面伏於地、敬拜 神、
12 說、阿們.頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力、都歸與我們的 神、直到永永遠遠。阿們。
13 長老中有一位問我說、這些穿白衣的是誰、是從那裡來的。

馬太福音 5 章
1 耶穌 看見這許多的人、就上了山、既已坐下、門徒到他跟前來。
2 他就開口教訓他們說、
3 虛心的人有福了.因為天國是他們的。
4 哀慟的人有福了.因為他們必得安慰。
5 溫柔的人有福了.因為他們必承受地土。
6 飢渴慕義的人有福了.因為他們必得飽足。
7 憐恤人的人有福了.因為他們必蒙憐恤。
8 清心的人有福了.因為他們必得見 神。
9 使人和睦的人有福了.因為他們必稱為 神的兒子。
10 為義受逼迫的人有福了.因為天國是他們的。
11 人若因我辱罵你們、逼迫你們、捏造各樣壞話毀謗你們、你們就有福了。
12 應當歡喜快樂.因為你們在天上的賞賜是大的.在你們以前的先知、人也是這樣逼迫他們。

Bibeloversættelse til Engelsk: ESV. Farsi og Kinesisk (Cantonese): https://www.wordproject.org/