Forside www.vivit.dk

Tilbage til prædiken-oversigtAf deres frugter skal I kende dem 

Prædiken i Løsning og Århus menigheder 8. søndag e. trinitatis 2011 v. pastor Leif G. Jensen.
Salmer: 681 – Salme 67 – Mika 7 – 353 – 500 – 55

Evangelium: Matthæus 7,15-21
Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
[v22-23: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!] 

Nåde og fred være med jer fra Gud vor Fader og fra vores Frelser, Jesus Kristus!

1. Jesus advarer "Tag jer i agt for de falske profeter! Og måske vi tænker, at det problem sagtens kan løses. Vi kan jo bare undlade at lytte til forkyndelse og prædikener. Da undgår vi jo automatisk de falske profeter. I stedet kan vi læse i bibelen derhjemme og nøjes med det, vi allerede ved om den kristne tro. Men Jesus foreslår ikke den løsning. Han var jo selv sendt fra Gud for at prædike og undervise. Og han sendte sine apostle ud som prædikanter. ”Omvend jer og tro på evangeliet, for Himmeriget er kommet nær!” Og han sagde: "Den, som hører jer, hører mig!" Og: ”Den, som har øre, han skal høre!”

2. Gud har altid brugt profeter, for at nå sit folk, give dem troen og bevare dem i troen.
Jer 7,25: Fra den dag jeres fædre drog ud af Egypten til i dag, har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer igen og igen.

Jer 35,15: Igen og igen har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer og sagt: Vend om fra jeres onde vej, og gør jeres gerninger gode; I må ikke følge andre guder og dyrke dem. Så skal I bo på den jord, jeg gav jer og jeres fædre. Men I lyttede ikke til mig og hørte ikke på mig.

Profeter prædiker for at Guds folk skal vende om til Gud fra onde gerninger til gode, så vi ikke dyrker andre guder. … Vi kan ikke sige os det selv. Det kan vi bare ikke. Ja, det er endda sådan, at Gud har bundet sine handlinger til profeterne, sådan at han ikke gør noget, uden at han først har sagt det ved sine profeter: Amos 3,7: Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

3. Gud skabte ikke kun verden ved sit ord. Hans ord er også midlet til at holde os hos ham, så vi kalder på Gud i liv og død. Rom 10,14.17: Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? … Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Apostelen Paulus siger desuden, at Guds kirke er opbygget på apostlenes og profeternes grundvold (Ef 2,20). Vi kan kun være kristne og med i Guds folk, når vi hører Guds ord. Der er ingen anden måde! Jesus prædikede. Han sendte sine apostle ud for at de skulle prædike om Guds rige. Og han sender i dag tjenere ud for at prædike. Hør Guds ord!

Derfor kommer vi ikke udenom at tage os i agt for de falske profeter. Jesus ved, at der er mange af dem. Tag jer i agt! Dermed er vi udfordret.  

4. Han siger det til alle kristne! For han advarer i bjergprædikenen, hvor han taler til alle sine disciple. Og i prædikenen beskriver han dem, han siger det til: Det var "de fattige i ånden" og de, "som hungrer og tørster efter retfærdighed". - Det var dem, han forklarede betydningen af Guds bud: "Du må ikke slå ihjel!” Og ”Du må ikke bryde ægteskabet!” Og de blev skyldige. - Det var dem, han lærte at bede: ”Nå I beder, skal I sige sådan: Fader vor, du som er i himlene! … ” Det var dem, som så splinten i deres broders øje, men bjælken i deres eget øje lagde de ikke mærke til. Det er med andre ord alle kristne. Det er os, der skal tage os i agt for de falske profeter.

5. Men hvordan? Jesus svarer med at forklare, 1) at falske profeter kommer i fåreklæder. Og 2) han nævner derefter deres frugter. Vi skal kende dem på deres frugter.

a) De kommer i fåreklæder, men indvendig er de glubske ulve. De vil forsøge at bedrage os. De siger det, vi synes om. Og de er flinke. Profeten Jeremias giver os i kap 23 et eksempel på, hvordan de bedrager. Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de: "Herren har sagt: Nu bliver der fred", og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de: "Ulykken rammer jer ikke." De siger med andre ord: Alt er i orden. I er gode nok. Der sker ikke noget. Der kommer ingen dom. Bare lev, som I gør i dag. De siger det, som støtter os i vores holdninger og bekræfter os i det, vi gerne vil. Apostlen Paulus siger det sådan: 2 Tim 4,3-4: For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Ulven i fåreklæder bekræfter dig i at leve på din måde og efter din moral. De lader dig være herre i dit eget liv. Og de fortæller dig ikke, at ham, som egentlig er din Herre, døde for dine synder.

b) Jesus siger, at de kan kendes på deres frugter: "På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter." Hvad er deres frugter?

- En frugtavlers frugter er ikke, at han er flink at snakke med, eller at han er dygtig til at sælge æbler. Nej, frugtavleren kendes på, at han dyrker frugter, som er sunde at spise.
- En håndværkers frugter er ikke, at han kan bygge hurtigt og billigt og få mange kunder på kort tid, men at han kan sit håndværk og udfører det solidt, så huset holder i mange år.

På samme måde er en sand forkynders frugt, at han prædiker, hvad Gud har sagt i Bibelen. Apostlen Paulus siger det sådan: 2 Tim 4,2: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!

Jesu egen prædiken er målestokken. Sande prædikanter og profeter prædiker og underviser det, som Jesus har lært dem. Bjergprædikenen satte tilhørerne på plads og gjorde dem skyldige. Men samtidig blev tilhørerne også salige: ”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres ”. Denne dobbelthed er den sande frugt! Og den frugt, som prædikenen virker i os, er, at den får os i knæ, så vi ser og indser, at vi er syndere. Men samtidig trøster den os ved at vise os, at Jesus er vores frelser. De to frugter kendetegner de sande prædikanter og forkyndere i dag.

6. De 10 bud, Trosbekendelsen og Fadervor er en vigtig sammenfatning og grundregel i al bedømmelse af sand og falsk forkyndelse..

DE TI BUD: Guds bud står fast, også selv om din omgangskreds ændrer moral og siger, at det ikke betyder så meget længere. Gud viser dig, at du er en synder, som ikke kan frelse dig selv. Gud vejleder dig i, hvad lydighed overfor ham og i kærlighed til din næste.

TROSBEKENDELSEN: Gud Fader har skabt dig og alle andre mennesker! Han sørger for dig. Verden er ikke blevet til ved tilfældig evolution, men sådan som Gud siger i bibelens skabelsesberetning. Jesus bekræfter det for os i Nye Testamente.
Jesus Kristus, Guds Søn, er din frelser! Han er blev en af os, vor bror. Han gjorde alle ting vel. Han døde på korset og sonede Guds vrede. Han lever og er Herre og med sine døbte alle dage indtil verdens sende. Og han kommer igen til dom for dem, som forkastede ham i vantro, og til og frelse for dem, som venter på ham i tro. Helligånden arbejder med os ved dåben, nadveren og ved bibelsk undervisning og prædiken, så vi bliver afsløret i vort bedrag og lever i sandheden. Han samler mennesker i sin kirke om evangeliet og kalder til at tjene andre.

FADERVOR: Bøn er Guds gave til os. Når Gud giver os troen ved Jesus Kristus, kalder vi på ham. Og Gud lægger os ordene i munden.

Prøv al forkyndelse på De 10 bud, Trosbekendelsen og Fadervor!

7. Men er det ikke også andre frugter? Undergerninger f.eks.? Herpå svarer Jesus, når han umiddelbart efter siger: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! (Matt 7,22-23). Disse mennesker profeterede i Jesu navn, uddrev dæmoner i hans navn og gjorde mægtige gerninger i hans navn. Alligevel siger Jesus: ”Jeg har aldrig kendt jer … I begår lovbrud”. De går under på "den dag", dvs. på dommens dag. Alt det, de selv mente var de bedste frugter og beviser på, at de var sande profeter, var i deres tilfælde fåreklæder". Mon ikke dæmonuddrivelse og mægtige gerninger i Jesu navn fik mange til at tro på disse "profeter"? Men Jesus afviste dem. Han kendte dem ikke, dvs. han anerkendte dem ikke og kendte dem ikke som sine sendebud.

Måske er det netop med henvisning til Jesu ord (og Jesus' uddybning i Matthæus kapitel 24, at Paulus siger det samme i 2 Thessalonikerbrev 2,9-10: Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor kan undergerninger aldrig være beviser på, om forkyndelsen er sand. Den eneste målestok er, om den er bibelsk.

8. En anden grund til at mirakler og mægtige gerninger i Jesu navn ikke kan være målestokken for om budskabet er sandt eller falsk, er, at mirakler og mægtige gerninger ikke frelser os. Ligesom det ikke kan redde falske profeter på dommens dag, at de har udført mirakler i Jesu navn, sådan kan mirakler i Jesu navn heller ikke frelse dem, som lytter til de falske profeter. Frelsen er og blive afhængig af tegnet over alle tegn, nemlig Jonastegnet. Jesus siger det sådan: Matt 16,4: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet."

Alle de tegn, Jesus gjorde, var sande, og bekræftede, at han var Guds Søn, Kristus, Messias. Desuden hjalp hans undergerninger mennesker i menneskelig nød. Men det tegn, som hjælper i dommen, er kun ét: Frelsens tegn: Jesus på korset og Jesus som den opstandne. Derfor er det kendetegnet. Paulus hjælper os til fuldstændig klarhed, når han siger: Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft (1 Kor 2,1-5).

9. Jesus slutter med at sige: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Det gælder jo for alle kristne, at vi alle skal gøre Guds vilje. Men når Jesus siger det om dem, der forkynder og prædiker Guds ord, betyder det: at de skal forkynde Guds vilje for mennesker, dvs Guds frelsesvilje og Guds frelsesplan, så mennesker kan komme til troen og leve i frelsen. Og de skal forkynde Guds vilje med vores liv her på jorden. Men en prædikant skal også selv personligt leve i troen, og leve i nåden, bekende sine synder, modtage tilgivelse, og tilgive sin næste. Han skal, som Johannes Døber siger i Matt 3, bære de frugter, som svarer til omvendelsen. Det hører også med til kendetegnet på en sand profet: at leve troens liv hos Herren.

10. Sådan advarer Jesus os mod de falske profeter og giver os al den vejledning, vi behøver for at kunne afvise løgnen og leve i sandheden. Lad os lytte til Kristi ord, som er det ord, ingen af os kan sige os selv, og som kun Gud kan sige til os ved Jesus Kristus. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 15.08.2011