Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Sig hellere: ”Hvis Herren vil!”

Nytårsdag 1.1.2022 i Martinskirken (LGJ). Søndag 2.1.2022 i Gratiakirken (læseprædiken)
Salmer: 664, 663, 29, 552, 112v1-3.
Læsninger : Salme 90, Jakobsbevet 4,13-17. Matthæus 6,3-13Prædiketekst:
Prædiketeksten er Jakobs brev kap. 4,13-17 og Matthæus 6,5-13 (læses i løbet af prædikenen).

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser.

1.

Jakob siger: Og nu I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge." Disse ord i Jakobsbrevet passer godt til nytår. Vi lægger jo planer for det nye år. Vi vil måske rejse til den eller den by for at arbejde og tjene penge i det nye år. Eller vi har andre planer. Det er nødvendigt og godt at planlægge.

Jakob siger da heller ikke, at vi skal undlade at planlægge, eller at vi skal undlade at rejse til den og den by, eller undlade at blive der et år og tjene penge. Det er godt at lægge planer, forberede og udføre dem. Det, han kritiserer sin kristne brødre for, er, at de gør det helt på egen hånd uden at overveje, hvad Herren vil.

Herrens vilje står over vores vilje. Herren! Det er ham, som blev født julenat. Englene sagde jo til hyrderne: ”Han er Kristus, Herren!” Her er ham, som kom til vor jord for at tjene og hjælpe os. Det er ham, der har givet os tilgivelse og evigt liv. Det er ham, som i evangeliet fortæller, hvad han har gjort for os. Hans vilje med os er evigt liv. Og her i verden. Den har han åbenbaret for os i Fadervor! Ja, i Fadervor. Jo, også i de 10 bud. Men på nytårsdag viser Jesus os særligt Guds vilje ved at give os bønnerne i Fadervor.

2.

Men før vi hører om Herrens vilje med os, må vi høre Jakobs begrundelse for, at det er både forkert og tåbeligt at planlægge uden at tage Herren med på råd. Jakob forklarer: - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. Jakob forklarer: - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort.

Ja, vi aner ikke, hvordan livet bliver i morgen. Jakob sammenligner os med en tåge: Tågen er den kort tid på engen eller på landevejen her i den kolde tid. Men snart svinder den. Sådan er menneskelivet. Det er sandheden om os. Hvem er da vi, at vi vil lægge planer på egne vegne og bruge det nye år på egen hånd?

Og Moses supplerer i Salme 90: Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi bort. - Det er vigtigt, at vi ser og erkender tomheden, hvor lidt vi kan, og hvor dybt afhængige vi er af Guds vilje. Hver morgen. Hvert døgn. Hver uge. Hver måned. Og hele 2022. Moses siger også i Salme 90: Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: "Vend tilbage, I mennesker!" … ”De sover ind, de er som græsset, der gror om morgenen; om morge­nen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt.”

Og hvorfor er det lige, at vi skal vende tilbage til støvet? Hvorfor begraver vi med ordene: ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive.” Bibelen svarer: Fordi vi har forbrudt os mod Guds vilje. Derfor skal vi dø. Alligevel føjer vi til ved en kristen begravelse: ”Men af jord skal du igen opstå!” Det er Guds vilje med os i Jesus Kristus at give os evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.

3.

Og det er det tredje, Jakob minder om: I skulle hellere sige: ”Hvis HERREN vil!” Her føres vi det rigtige sted hen. Til Herrens vilje. Læg mærke til, at er står ”Herren”. Han er din Herre! Vi bekender det hver søndag i kirken: ”Jeg tror på Jesus Kristus, min Herre!” Og hvad vil han så? Hvad er hans vilje med os? Det ser vi i trosbekendelsen: Han blev pint, korsfæstet, døde og blev begravet. Når vi lytter til de enkelte led i trosbekendelsen, fortæller Gud os om hans vilje med os. Her handler det ikke om, hvad vi gør for ham, men hvad han gør for os. Det er Guds frelsende vilje. Og Skriften er fuld af Guds nådige og gode vilje med os. ”Gud vil, at alle mennesker frelses og komme til erkendelse af sandheden.””Gud vil ikke nogen synders død, men at han omvender sig og blive tilgivet!” Og Jesus siger i en bøn til sin far: ”Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal de også være hos mig, for at de må se min herlighed, som du har givet mig!” (Joh 17)

4.

Det, Herren vil, at vi skal gøre for ham og vor næste er særligt åbenbaret for os i de ti bud. Og det, Herren vil gøre for os, er samlet i Trosbekendelsen og Fadervor.

I trosbekendelsen lærer vi Guds skabende og frelsende vilje: * at Gud vil skabe og bevare liv; * at Gud som vor Frelser og Herre gik i døden for os og nu regerer som vor konge; * og at Gud Helligånd samler sin kirke på jord, tilgiver os vore synder og vil opvække os til evigt liv fra graven.

I Fadervor åbenbarer Gud for os, hvad han ønsker, at vi beder ham om at gøre. Og det, en far ønsker at hans børn beder om, det ved barnet er faderens vilje. Sådan er det med Gud os.

Først siger Jesus, at vi skal bede sådan: ”Vor Fader, du som er i himlene!” Bønnen knytter os sammen med Gud, vor far, og med hinanden. Vi beder jo ”Fader VOR!” Du er ikke alene som kristen. Du er sammen med andre. Du kan sammen med dem sige ”vor far”. Vi er hinandens søskende. Det er vigtigt med bønnens fællesskab. Tal i bønnen med Gud om dine planer, og inddrag dine trossøskende og spørg dem om deres råd. Det kan være til stor hjælp når vi vælger et arbejde og hvor vi skal bo. I den by, hvor vi bosætter os i det nye år, har vi brug for at være sammen med andre kristne i gudstjenesten om søndagen. Her åbenbarer Gud sin vilje for os.

Derpå lærer Jesus os syv bønner, som alle viser os, hvad Gud vil med os.

Det første er, at han vil, at hans navn bliver helligt hos os. I Lille Katekismus forklares det sådan: ”Guds navn helliges hos os, når Guds ord læres klart og rent, og vi som Guds børn også lever helligt efter det. Hjælp os dertil, kære Fader i Himmelen!” Hvis vi kun har vort eget navn og vor egen hjælp, vil vi følge vor egen vilje og gå vild. Derfor behøver vi at høre Guds ord. Det er Guds vilje med os i det nye år. Derfor beder vi: ”Helliget blive dit navn!”

Det andet er, at vor Fader vil lade sit rige komme til os. Det er Guds gode vilje med os, Jesus Kristus er vores konge og beskytter. Han kommer til os i Evangeliet, i Dåben og i Nadveren. Guds rige kommer virkelig til os, når vi går i kirke og hører evangeliet og bruger dåben og nadveren flittigt.

Det tredje er, at vor Fader ikke kun vil, at hans vilje sker i Himmelen. Der skal også ske her på jorden hos os. Derfor vi bede: ”Ske din vilje, som i Himmelen således også på jorden!” I Lille Katekismus forklares det sådan: Det sker, når Gud bryder og hindre en­hver ond plan og vilje, der ikke vil lade os hellige hans navn og ikke lade hans rige komme, hvad der jo er Djævelens, verdens og vort køds vilje, men styr­ker og bevarer os faste i hans ord og i troen på ham til vor sidste stund. Dette er hans nådige, gode vilje. I den by, vi bor i det nye år, og på den arbejdsplads og i det samfund, vi lever i det nye år, er der mange magter, som forsøge at forhindre Guds planer med os. Derfor må vi bede flittigt: ”Fader, lad din vilje ske hos os!”

I den fjerde bøn for vi vished om at vor Fader vil sørge for os. Når Jesus siger, at vi skal bede ”Giv os i dag vort daglige brød,” ved vi, at det er vor Faderes vilje at give os det. Han giver det ikke kun til mig den enkelte, men til os. Derfor ved vi, at det også er vor Faders gode vilje at vi deler mad og klæder og alt, hvad Gud giver os, med dem, der mangler. Det minder Jesus ofte om i evangelierne, samtidig med at han lover os, at vor Fader vil sørge for os.

Men i det nye år vil vi også pådrage os skyld der, hvor vi bor, på arbejdspladsen og her i menigheden. Ligesom vi svigtede i det gamle år og behøvede Guds tilgivelse, sådan vil det også være i det nye år. Spørgsmålet er så, om det er Guds vilje at tilgive os. Svaret er entydigt ”JA!” For Jesus har lært os at bede den femte bøn i Fadervor: ”Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyld­nere.” Og her mærker vi også at det er vor Faders vilje, at vi tilgiver hinanden.

De sidste to bønner er: ”Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.” I den by og på det arbejde i og i det år, vi rejser ind i, vil der være fristelser fra Djævelen, verden og vort kød. Og vi vil møde meget ondt, som truer vores legeme, sjæl, ejendom og ære. Er vi her overladt til os selv? Nej. Det er vor himmelske Fars vilje at hjælpe os i fristelser og at fri os fra det onde. Og måske vi skal dø i det år, som nu er begyndt. Men også fra døden vil Gud udfri os. Han vil udløse os fra denne verdens tåredal hjem til dig i himmelen. Himme­len.

DET ER GUDS GODE OG NÅDIGE VILJE MED OS.

Derfor kan vi frimodigt sige, som Jakob opmuntrer os til: "Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det" i det nye år 2022. Og samtidig vil vi dagligt bede Fadervor, hvor Gud forvisser os om, at han vil lade sin gode vilje ske med os.

Kære Far i himlen! Bøj vore hjerter, så vi stoler på dig! Lad din gode vilje ske med os i 2022. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk