Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Så vær da fuldkomne!


20 min

23. juni 2024 i Kbh. og Aarhus. LGJ

Salmer: 12, #3, 166v1-3,607, 598, 430, 6.

Matthæus 5,43-48
I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

1.

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!  Et stort krav. Klarer du det? Er det bare noget, han siger? Eller mener han det? Hvordan skal vi forstå det?  Så vær da f u l d k o m n e! Lad dit liv nå sin fulde og egentlige mening med kærlighed og godhed mod en og hver, som du har fået særligt ansvar for, og overfor din Skaber og Herre. - Sådan sammenfatter Jesus afslutningen på udlægningen af nogle af de 10 bud:

Du må ikke begå drab!  Det har I hørt.  Men jeg siger, den, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig! Det handler om dit forhold til andre, så du aldrig i vrede taler grimt. Så vær da fuldkommen!

Og:  Du må ikke bedrive hor .  Bryd ikke et ægteskab. Riv ikke to fra hinanden, som blev sammenføjet af Gud. Hverken i tanke, ord eller ydre handling. Dit forhold til det andet køn skal være fuldkomment, så du aldrig kaster et lystent blik på en andens hustru / ægtemand, dyrker porno eller utugt.

Du må ikke sværge falsk. Du skal holde, hvad du har lovet Herren. Din tale er Ja som et Ja, og Nej, som et Nej!  Tal ikke taler tåbeligt eller med to tunger. Det gælder i forhold til mennesker, men også i forhold til din Skaber og Gud, som giver dig liv hver morgen! Tænk og tal aldrig hovmodigt.  Vær fuldkommen!

I har hørt, at man har sagt: Øje for øje og tand for tand.  Men Jesus siger: Gengæld ikke ondt med ondt, men vend den anden kind til og giv dit medmenneske, hvad det behøver, hvis du har mulighed for det.

Og I har hørt: Elsk din næste og had din fjende. Men Jesus siger: Elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer. Så vær da fuldkomne!

Og hvem skal du måle dig med? Med andre? Skal du spørge tidsånden, hvor­dan den forstår buddet om at slå ihjel, bedrive hor, tale ondt om andre og hævne sig? Nej, mål dig i forhold til jeres himmelske Fader. For han siger:  ”Så vær da fuldkomne, lige­som jeres himmelske Fader er fuldkom­men”! Vær fuldkomne i forhold til de 10 bud og Jesus’ udlægning af Guds vilje.  For at I må være jeres himmelske faders børn. Det er kravet til Guds børn. De skal afspejle deres himmelske far. Tænk, hvis det var sådan? Da var vi jo i Edens have!

2.

Men hvem kan leve sådan? Hvem er sådan? Men hvordan kan vi da være Guds børn? Hvordan vover vi da at kalde os kristne? Hvordan bliver vi vide, at vi er salige og trygge, når vi ikke er, som vi burde være?

Når vi tænker på Guds krav i de 10 bud er der vel kun én mulighed: at vi med Guds hjælp bliver bedre og fuldkomne mennesker. Men er det en mulighed? Kan et menneske med Guds hjælp opnå fuldkommenhed? Fuldkommen i dit ægteskab, i din familie, i dit naboskab, i din menighed? Og fuldkommen i forhold til Gud?

Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud og bliver frelst af nåde ved forløsningen i Jesus Kristus (Romerbrevet 3,21ff). Gud frelser ikke ved at forbedre os, men ved at give os sin Søn som vores frelser! Matt 1,21, da Josef fik at vide, at Maria ventede et barn, undfanget ved Helligånden. Englen sagde:  ”Han skal hedde Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder!” Frelsen var ikke, at Gud ville gøre mennesker bedre, så de kunne blive frelst ved deres egne gode gerninger. Frelsen var og er, at Guds Søn skulle hedde Jesus,  ”for han skal frelse sit folk fra deres synder!”

Eller Matt 19,16-26: En rig ung mand spurgte Jesus:  ”Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?” Og Jesus svarede:  ”Vil du gå ind til livet, så hold budene.” … Den unge mand mente, at det havde han gjort. Han var af de gode. Indtil han fik at vide  ”Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene Og kom så og følg mig!” Da gik han  bedrøvet bort, for han var meget rig. Og Jesus forklarede:  Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Guds rige, ja, lige så svært som det er for en kamel at komme gennem et nåleøje. Og disciplene blev forfærdede og sagde: ”Hvem kan så blive frelst!” Og Jesus svarede: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt!”

Så nej! Vi bliver ikke Guds børn ved at Gud vi med Guds hjælp og total indsats bliver bedre mennesker, men ved at han FRELSER!

Det siger Jesus direkte før han udlægger buddene:  Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at  opfylde . (Matt 5,17). For at opfylde! Opfylde alle løfterne i GT. … Så gik det i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas osv.  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket (Matt 5,18). Det, som skulle ske var, at han skulle frelse sit folk fra deres synder! Give sit liv som løsesum for mange! (Matt 20,28). Men også gøre alt det, Gud krævede og kræver af os i loven, så han også på den måde kunne blive vores frelser. Opfylde loven i vort sted!

Kun ét menneske gør det fuldkomment: JESUS. Han siger jo også: ”Det er fuldbragt!” Han sagde det på korset! Loven opfyldt. Synden sonet. Straffen lidt. Døden overvundet.

3.

Og hvad så med opfordringen:  ”Så vær da fuldkomne?” Er dette kald borte og afskaffet, så vi kan se bort fra Guds krav til os? Kan vi nu glemme de 10 bud og løbe fra vores ansvar, uden at det får konsekvenser? Men nej. Det bliver så tydeligt, når Jesus tilføjede:  Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kom­mer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 5,19-20).

Så er du altså forpligtet på Guds bud, dem alle, og uden undtagelse. Det, Gud kræver af dig, står ved magt! Du skal. Du er forpligtet. Du har ansvar! Overfor din arbejdskammerat, din ægtefælle, dine børn, dine forældre, den fattige, den, der tales om. Og Gud og hans ære!

Men hvorfor? Hvis jeg har en frelser, hvorfor så?

* For at Gud må få æren af dit liv, så du ikke tilbeder penge og ære eller andre afguder i stedet for ham! (1. bud)
* For at du ikke misbruger Guds navn, men beder og kalder på ham, når du har det svært, og synger og takker ham for al hans godhed mod dig! (2. bud)
* Og for at Gud må have dig på hviledagen, så han kan tale til dig, undervise dig, opbygge dig i troen i den kristne kirke, som du hører med i ved tro og dåb. (3. bud)

* Men også for at din næste må blive hjulpet af dig. For at dine forældre må blive æret af dig, og din ægtefælle blive elsket og æret indtil døden skille jer ad. For at din fjende må mærke kærlighed og tilgivelse fra dig, som han har gjort ondt og krænket. (4.-10. bud).

* Og der er en grund mere: Fordi din himmel­ske fader selv er sådan. Og som den, der blev døbt – tilgivet – genfødt – iklædt Jesus Kristus – renset – sat på klippen – har du fået et forbillede. Du skal ligne ham! Ligne Kristus! Og kan du det ikke, så skal du dog alligevel! Det er et absolut krav til dig altid.

I dagens tekst får vi at vide, at vi skal gøre det ved at elske dine fjender, og ved at bede for dem, som forfølger jer. For sådan er jeres far. Og det ved vi fra Jesus, som på korset bad:  ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!” Han først for sine fjender bad … Han bad for os, som var blevet Guds fjender.

Her smelter det, Gud kræver af os sammen med det, Gud gør for os. I Jesus! Han bad for sine fjender – for soldaterne, Pilatus, ypperstepræsterne, dem, der råbte ”korsfæst!” Og han bad for os. Mens vi endnu var fjender forligte Gud sig med os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere! (Romerbrevet 5). Så har vi fuld tryghed og frelse, samtidig med at vi får at vide: ”Så vær da fuldkomne!”

Gud frelser os ved at give os Jesus som Frelseren, som gør det for os, som vi umuligt kan gøre. Det er EVANGELIET! I frelsens tryghed hos ham siger han: ”Som dem, jeg har frelst, er I stadig fuldt ud forpligtede på LOVEN: Vær lydige! Gør, hvad jeres Far har skabt jer til: vis kærlighed! Vær fuldkomne, som jeres fader er fuldkommen! Vær det, fordi jeg har reddet jer. Vær det, for at Gud må få ære og for at andre må få gavn af, at I er til og lever.” Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk