Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Hvad skal vi sammenligne Guds rige med?

Søndag 16. feb. 2020 i Martinskirken (LGJ)
Salmer: 366, 113v6, 349, 347 // Tillæg 2, 430, 703

Markus 4,26-32
Og han sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde." Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.”

Jesus spurgte sine disciple: ”Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det?” Han vil også, at vi overvejer. Hvordan ville vi beskrive, at Gud hersker over mennesker? Hvis vi skal svare, må vi først vide, hvad Guds rige er.

I. Hvad er Guds rige?

Guds rige er Guds herredømme hos os. Han har skabt os til LIV, FÆLLESSKAB og TROFAST KÆRLIGHED. Men hvordan lykkes det Gud med denne plan? For her er jo også fjendskab, utroskab og egoisme og død. Har Gud mistet herredømmet? Og hvis han har, hvordan genopretter han det så? Er det os kristne, der skal bekæmpe døden og skabe liv? Er det os, der skal genopfinde kærligheden og fjerne egoismen og skylden? Eller ar Gud en anden plan?

Det ser ikke godt ud med Guds herredømme og os mennesker, når vi tænker på, at vi lever i dødens, egois­mens og ensomhedens rige. Men Gud sendte os sin Søn. Han blev menneske og kom os nær, var hos os, sammen med os, talte til os, fortalte os alt det, vi havde fortrængt, glemt eller undertrykt. Og han gav sit liv i døden for at sejre over døden ved sin opstandelse. Jesus prædikede og sagde: ”Omvend jer og tro på evangeliet, for Guds rige er kommet nær!” Da Guds Søn blev menneske, kom Guds rige tilbage på jorden. Gud oprettede sit Herredømme overalt, hvor mennesker fik troen på Jesus Kristus. De kom tilbage til ham og fik tilgivelse og frelse.

II. Hvad vil vi da sammenligne Guds rige med?

Jesus svarer selv: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; … Det er ligesom et sennepsfrø”. Gud herredømme hos os sammenlignes med noget, der vok­ser. Det bliver sået, og så vokser det. Vi sår det ikke selv, der er en anden, som gør det.

Vi hørte i læsningen fra 2. Timoteusbrev 3 om, hvordan det gik til, at Timotheus fik troen og blev bevaret som en kristen: ”Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrif­ter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.” Timotheus kom ind under Guds herredømme som barn. Det nævner Paulus i samme brev kapitel 1 vers 5 ”og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Lois og din mor Eunike havde, og som jeg er vis på, at du også har.” Hans mor og mormor fortalte ham om Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, Guds frelseshistorie, så han kunne håbe på Kristus. Og som voksen lærte han, at Jesus er Kristus. Hos Jesus mødte Timotheus LIVET, FÆLLESSKABET og DEN TROFASTE KÆRLIGHED. I barndommen såede Gud frelsens ord i hans hjerte. Det mindede Paulus ham om og sagde: ”Bliv ved det, du har lært!” Lad kornet, som blev sået hos dig som barn, blive i dig!

På samme måde med os: Stol på det, du lærte af dine kristne forældre i barndommen. Her er visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus.

III. Men hvordan går det til?

I lignelsen om bonden, som sår kornet i sin mark, står der: ”Han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset.” Sådan er det også med os og Guds ord. Jeg fatter ikke, hvordan det går til, at jeg stoler på Jesus Kristus. Ligesom bonden ved jeg bare, at det skyldes, at Gud har sået sit ord i mit liv. - Er det ikke den bedste grund til at læse i bibelen og gå i kirke og høre Guds ord prædiket og udlagt, og studere sammen i bibelkreds og i menighedens bibelstudie?

Lignelsen om sennepsfrøet handler om, hvordan det mindste af alt bliver størst af alt og bliver til gavn for mange. Guds rige er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter.

Hvis vi sammenligner Bibelordet med andre ord, så kan det måske se ud af meget lidt. Bibelen er skrevet af Moses, profeter, evangelister og apostle. Alle andre bøger i verden er skrevet af filosoffer, videnskabs­mænd, digtere og romanforfattere osv. Hvorfor skulle lige det sennepskorn, som vi kalder Bibelen, være noget særligt? - Paulus forklarer det for Timotheus og for os. ”De hellige Skrifter er ind­blæst af Gud.” Det betyder, at de stammer fra Guds Ånd. Det er den samme Ånd, som svævede over vandene, da verden blev skabt. Bibelen kommer fra ham, som skabte alt ved sit ord. Det har skaberkraft. Det tilgiver og frikender, det lover os alt godt.

Gud arbejder i os og med os, når evangeliet lægges ned i hjertet. Vi behøver ikke at bekymre os om det. Vi kan bare bede Gud om velsignelse og stole på, at han gør det. Det giver hvile og tryghed. Vi behøver ikke at vide andet, end af det vokser af sig selv.

På samme måde med dåben. Jeg forstår ikke, hvordan det sker. Men Gud siger, at han rensede mig i dåben for alle mine synder og gjorde mig til sit barn. Det gør mig meget tryg. Og på samme måde med den hellige nadver. Jeg forstår ikke, hvordan det går til. Men Gud siger i sit ord, at Jesus er til stede hos os med sit legeme og blod.” Dette er mit legeme!” og ”Dette er mit blod – til syndernes forladelse!” Derfor er Guds rige hos os, og vi er i Guds rige, når vi går til nadver. - Sådan en magt har Gud i sit ord, når det kommer ind i øre og hjerte.

IV. Hvad udretter Gud så i sit rige?

Jesus fortæller, at kornet giver afgrøde: først strå, så aks, så fuld kerne i akset og at der kommer en rig høst. - Ordene i De hellige Skrifter, Bibelen, har båret tusindvis af mennesker ind i himlen. De fik troen og blev salige ved at høre evangeliet. Gud høstede deres sjæl hjem i himlen, da de døde. Og han høster legemet op fra graven, når Jesus kommer igen 2. gang og alle skal opstå.

Men Guds ord bærer også frugt allerede her på jorden. Jesus siger jo i lignelsen om sennepsfrøet: Det vokser op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Det mindste frø bliver til stor gavn for himlens fugle. Sådan udfører Gud sit herredømme i din hverdag. Den tro, som han skaber i dit hjerte, bærer frugt, og du bliver til gavn for andre. Paulus forklarede Timotheus: Hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfær­dighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Sådan vejleder og opdrager Gud os, nemlig ved Ordet. Og ved dette ord, bliver vi fuldvoksne kristne. Gennem bibelsk undervisning om de 10 bud og troen og fadervor bliver vi udrustet til al god gerning. Sådan udfører Gud sit herredømme hos os. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk