Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

BIBELENS OG BEKENDELSENS ORD TIL KIRKEN

Bibelstudie 1.11.2020:

UDLEVERET ARK TIL BIBELSTUDIET .
Mere udførlig baggrund kan læses her

1 Timotheusbrev 3,14-16
14 Jeg skriver dette til dig, selv om jeg håber snart at komme. 15 Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus -- det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. 16 Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmpelighed: Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.

I. Lille Katekismus

6 hovedstykker + bønner og hustavle

II. Den augsburgske Bekendelse

CA 1: Om Gud: Menighederne hos os lærer i fuld enstem­mighed, at bestemmelsen fra den nikæn­ske sy­node om det guddommelige væ­sens enhed og de tre personer er sand og bør tros uden enhver tvivl;

CA 2: Om arvesynden: Ligeledes lærer de, at siden Adams fald ...

CA 3: Om Guds søn: Ligeledes lærer de, at Ordet, det vil sige Guds søn, har antaget menneskelig natur i den sali­ge Jomfru Marias moderskød, så at der er to naturer, en guddommelig og en menneskelig, ... som virkelig har lidt, er korsfæstet, død og begravet, for at han kunne forsone Faderen med os og være et offer ikke bare for arvesynden, men også for alle mennes­kenes syndige handlinger.

CA 4: Om retfærdiggørelsen: Ligeledes lærer de, at mennesker ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræf­ter, fortjenester eller gerninger, men at de ret­færdiggøres af nåde for Kristi skyld ved troen, når de tror, at de tages til nåde, og at synder­ne tilgives for Kristi skyld,

CA 5: Om det kirkelige embede: For at vi skal nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at forkynde evange­liet og ræk­ke sakramenterne.

CA 14: Om den kirkelige ordning: Om den kirkelige ordning lærer de, at in­gen bør lære offentligt eller forvalte sakra­menterne i kirken, hvis ikke han er retteligt kaldet.

Artikel 13: Om sakramenternes brug: Om sakramenternes brug lærer de, at sa­kramenterne ikke blot er indstif­tet, for at de skal være kendemærker blandt mennesker, men mere for at de skal være tegn og vidnesbyrd om Guds vilje mod os, fremsat til at opmun­tre og styrke troen hos dem, der bruger dem. Sakramenterne bør derfor bruges således, at troen kommer til, som tror de forjættelser, der tilbydes og vises ved sakramenterne.

Artikel 9: Om dåben: Om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde tilbydes ved dåben, og at børn bør døbes, idet de, når de ved då­ben er overgivet til Gud, tages til nåde af ham. De fordømmer gendøberne, som misbilli­ger barnedåb og påstår, at børn frelses uden dåb.

Artikel 11: Om skriftemålet: Om skriftemålet lærer de, at det private skrif­temål med afløsning bør bevares i menighe­derne, skønt opregning af alle for­seelser i skriftemålet ikke er nødvendig. Det er nemlig umuligt, i henhold til salmen: »Hvo mærker selv, at han fejler?”, Sal­me 19,13.

Artikel 25: Om skriftemålet: Skriftemålet er ikke afskaffet i vore menighe­der. Herrens legeme plejer nemlig ikke at ræk­kes til andre end dem, der forud er uds­purgt og har fået afløsning. Og folket be­læres på det omhyggeligste om troen på af­løsningen, hvor­om der før disse tider herske­de dyb tavshed; Mennesker belæres om at sætte afløsningen meget højt, for den er Guds stemme og forkyn­des på Guds befa­ling. Nøglemagten prises og der mindes om, hvor megen trøst afløsningen bringer for­skrækkede samvittigheder, og at Gud fordrer tro, så vi tror afløsningen, som om det var Guds egen røst, der lød fra himlen, og at den tro virkelig får og modtager syndernes for­ladelse. … læren om boden er behandlet og fremlagt på meget omhyggelig måde af vore prædikan­ter. … Men om skriftemålet lærer de, at opregning af synderne ikke er nødvendig, og at samvittighe­derne ikke bør bebyrdes med bekymring for, om alle overtrædelser er blevet optalt. … Skriftemålet bevares hos os, dels på grund af afløsningens meget store velgerninger, dels på grund af andre gavnlige virkninger for samvittighederne.

Artikel 10. Om Herrens nadver: Om Herrens nadver lærer de, at Kristi lege­me og blod er virkeligt til stede og udde­les til dem, der nyder nadveren; og de misbilliger dem, der lærer anderle­des.

Artikel 22: Om begge skikkelser: I Herrens nadver gives begge skikkelser af sakramentet dvs. både brød og vin] til lægfolk, fordi den skik er befalet af Herren: »Drik alle heraf«, Matt. 26,27. Her giver Kristus klart den befaling, at alle skal drikke af kalken.

III. KIRKEORDNINGEN 1539

Folkekirkens kirkeordning 1960

Vor kirkes ordning 2013 & søsterkirkers ordninger

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk