Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Hvad Jesu opstandelse betyder for os

1. Påskedag 2024 i København. Sigmund Hjorthaug

Salme 118:15–29, Hos 6:1-3, 1 Kor 5:7-8, Mark 16: 1-8

Prekentekst: Matteus 28,1-8
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: «Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.» Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

Påskedags morgen kommer Maria Magdalena og den anden Maria for å se til Jesu grav, fortæller Mattæus. Fra de andre evangelier får vi vide at der også var andre kvinder med og at de kom til graven i den hensigt at de ville salve Jesu legeme. Men kvinderne havde et stort problem. Hvem skulle vælte bort den store, tunge sten, som var foran grav åbnin­gen? Men det behøvede de ikke at være bekymret over. Det sørget Herren selv for. Han sendte en engel, som væltede stenen væk fra graven.

”Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.” Jordskælvet og synet af englen, hvis udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne, gjorde at soldaterne som holdt vagt ved graven ”skælvede af frygt for ham og blev som døde.” Kvinderne blev meget forfærdede, da de så englen. Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.” Jesus stod virkelig op fra de døde. Og i 40 dage viste han sig for sine disciple og talte med dem og spiste sammen med dem. En gang viste han sig for ”500 brødre på en gang”, læser vi i 1. Kor 15. Jesus stod virkelig op fra de døde!

Hvad betyder Jesu opstandelse for os? Det er særlig tre ting jeg vil pege på:

1. Hans opstandelse betyder at han var den han sagde sig å være: nemlig Guds Søn.

2. Hans opstandelse betyder at han vi nå kan få syndernes forladelse.

3. Hans opstandelse betyder, at som han har opstået fra de døde, skal vi opstå fra de døde.

 

1. Jesu opstandelse betyder, at han var Guds Søn.

Med sin opstandelse viste Jesus sig at være den, han sagde sig at være: Guds Søn. Paulus siger i Rom 1,4 ”Han blev stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde.” Døden kunne ikke holde på ham. Jesus sagde: ”Bryd dette tempel ned, og på tre dage skal jeg genrejse det” (Joh 2,19). Han mente sit legemes tempel. Han sagde: ”For ligesom Jonas var tre dage og tre nætter i fiskens bug, således skal Menneskesønnen være tre dage og tre nætter i jordens skød” (Matt 12,40). Han sagde til Martha og Maria, ved Lazarus's grav: ”Jeg er opstandelsen og livet” (Johs 11,25). Jesus havde vækket op mennesker fra døden, Lazarus, enkens søn i Nain, Jairus’s datter, og dermed vist at han havde magt over døden. Nå stod han selv op fra graven. Døden kunne ikke holde på ham. For han var retfærdig.

 

2. Jesu opstandelse betyder at han vi kan få syndernes forladelse

Jesus havde ikke behøvet at dø for sin egen del. For han havde ingen synd. Men han bar vores synder på sig. Han led stedfortrædende straffen for vores synder, så vi skulle slippe at blive straffet. Han led døden på korset for at du og jeg skulle få syndernes forladelse. Gud kunne ikke tilgive os vores synd, uden at der skete en soning af synden, at synden fik sin retmæssige straf. I Hebræerbrevet 9,22 står der: ”Uden at blod bliver udgydt, sker der ikke forladelse ”. Derfor måtte Jesus udgyde sit blod, han måtte dø, som et sonoffer for vores synder. Alle soningsoffer som vi læser om i Det gamle testamentet peger frem imod dette offer på Golgata hvor Jesus udgød sit blod. De gammeltestamentlige soningsofrene kunne ikke ta bort en eneste synd. Soningsofrene blev kun en påmindelse om at man havde brug for syndernes forladelse, men disse offer kunne ikke ta bort synden. Det kan kun Jesu blod. Alle de mange ofre som vi læser om i GT viser til Jesu offer, hvor han en gang for alle gik ind i den himmelske helligdom og sonet for all verdens synd. Hvordan fik man syndernes forladelse i den gamle pagts tid? Ved det offer som en gang skulle finde sted når Messias kom for at lide og dø i vores sted. Hvordan får man syndernes forladelse i den nye pagts tid? Ved det offer som har fundet sted – da Kristus døde på Golgata. I den gamle pagt levede man i løfternes tid, og de blev frelst ved den samme frelse som os. I den nye pagts tid lever man i opfyldelsens tid. Nå har Kristus fuldført sit værk. Han har sonet for all synd, nu er løftene opfyldt ved hans død på Golgata. Han sagde på korset: ”Det er fuldbragt!” Og Faderens siger sit JA til dette ved at rejse ham op fra de døde.

Fordi frelsesværket er fuldbragt, Jesus har sonet for all verdens synd, så er det det første Jesus siger til sine disciple efter sin opstandelse: Fred være med jer. Hvilken fred taler Jesus om? Den fred og forsoning som han skaffet til veje på Golgata. Ved at lide straffen for all verdens synd.

Jesus siger også til sine disciple: ”Dersom I forlader nogen deres synder, så er de dem forladt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt” (Joh 20,23). Fordi han havde sonet for all verdens synd på korset, kunne hans disciple gå ud i all verden med syndernes forladelse. Der fandtes ikke en eneste synd i hele verden, som der ikke var forladelse for, om den var aldrig så blodrød, aldrig så himmelråbende forfærdelig! Syndernes forladelse gælder hvert eneste menneske i hele verden. Syndernes forladelse er betingelsesløs, der er ingen betingelser du skal opfylde for at få syndernes forladelse. Betingelserne har Jesus opfyldt til fulde, da han tømte Guds vredes skål for all verdens synd. Hør dette for din egen del, og hør dette med tanke på alle dem, som Jesus har dødt for, og som han vil skænke syndsforladelse til! Det er ikke noget som gør så ondt at tænke på, at der går mennesker rundt os, som ikke bryder sig om at tage imod syndsforladelsens gave.

Gud stiller ikke en eneste betingelse. Han rækker ud sin hånd og siger: Vær så god. Det er dit. Du får frelsen i Kristus helt gratis. Du skal ikke bidrage med noget, og du kan heller ikke gøre det.

Men de fleste mennesker bryder sig ikke om denne gave, de mener at de ikke har brug for Guds nåde og syndernes forladelse. De mener, de er gode nok, som de er. De vil klare sig selv, men da må de også klare sig selv på dommens dag, og selv svare for sine synder, for den hellige Gud.

Hvorfor er det sådan? Hvorfor vil de ikke tage imod det som er gratis? Fordi deres øjne er lukkede, deres forstand er formørket. De holdes fast af djævelen, han forblinder deres øjne, så de ikke ser hverken at de har brug for frelse, eller at denne frelse er gratis. Paulus siger: ”Denne Verdens Gud har forblindet de vantros tanker, for at lyset ikke skulde skinne fra evangeliet om Kristi herlighed,” 2. Kor 4,4. Må Gud forbarme sig over alle dem som ikke vil tro! For Jesus døde for alle. ”Gud vil at alle mennesker skal blive frelst og komme til sandheds erkendelse” 1. Tim 2,4.

Dette andet punkt er altså, at pga af Jesu død og opstandelse, har Gud forsonet hele verden med sig, så han ikke længer tilegner dem deres overtrædelser, 2 Kor 5,19. Og nå kan vi gå ud i hele verden og forkynde evangeliet for alle. Jesus sagde efter sin opstandelse, til sine disciple: ”Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.”

 

3. Jesu opstandelse betyder at som han stod op fra de døde, skal vi opstå fra de døde.

Det tredje jeg vil pege på om hvad Jesu opstandelse betyder er dette: Som Jesus stod op fra de døde, skal vi opstå fra de døde. Så sandt Jesus ikke kommer tilbage før vi dør, så må vi alle en gang dø og lægges i grav. Da er det godt at tænke på, at Jesus også har ligget i en grav. Ligesom han blev lagt i klippegraven, så sænkes vi ned i en grav når vi dør.

Men han stod op fra graven, og det skal vi også. Alle som har sat sin lid til ham og hans frelse skal forenes med ham i den evige salighed, når Gud opretter den nye himmel og den nye jord.

Jesu grav var tom, som englen sagde til kvinderne ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.”

Graven er tom! Han er opstået fra de døde! Sådan skal også vi opstå som Han opstod! Vår grav skal være tom. Paulus siger: ”Sådan er det med de dødes opstandelse Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme.”1. Kor.15, 42 flg.

Det, at vi en dag skal opstå fra de døde, står der meget om i Det Nye Testamente. Apostlene så frem imod Jesu genkomst. De havde en stærk længsel efter at han skulle komme tilbage og oprette en ny himmel og en ny jord. Jeg har et vist indtryk af at dette har let for at blive noget fjernt for os i vores tid. Vi er mere optaget af denne verden, og tænker ikke så meget på den kommende. Men dette liv er jo så kort. Det er for ingenting at regne imod evigheden! Paulus siger at vi skal tænke på det som er i himlen og ikke på det jordiske, Koloss 3,2. Vi er i en slags venteposition hernede, vi venter på at Jesus skal komme igen, og oprette sit herlighedsrige. ”Mens vi venter” er et udtryk vi ser flere gange i Det nye testamente. F.eks. i Tit 2,13, - ”mens vi venter på at vort salige håb skal opfyldes, og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.” Vi lever i forventning og håb om det evige liv. Når Jesus kommer tilbage på den sidste dag, skal han vække op alle legemer fra gravene, og de skal igen blive forenet med sjælen. Vor krop skal altså ikke for altid være i graven. Vi skal stå op fra graven, sådan som Jesus stod op, og alle som hører ham til skal blive ham lige for vi skal se han som han er. Det bliver en underlig dag! Dette er Guds vilje, sagde Jesus, at den som lever og tror på mig, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johs 6,39.

Jesus er førstegrøden af dem, der er sovet hen, siger Paulus i sit store opstandelses kapitel. 1. Kor 15. Kristus er førstegrøden. Derefter skal de som hører Kristus til, blive gjort levende ved hans

komme, 1.Kor.15, 23, (norsk oversættelse). Jeg er meget glad i dette ordet fra Jobs bog: Jeg ved at min genløser lever. Ikke mindst fordi Händel har sat en så vidunderlig musik til denne tekst.

Teksten lyder: ” Dog ved jeg, at min løser(genløser) lever, til sidst skal han stå frem på jorden.

Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud,” Job 19,25.

I den gamle oversættelse kommer det tydeligere frem at Job skal stå op fra de døde. Det står

”Naar min sønderslidte hud er borte, skal jeg ud fra mit kød skue Gud.” I den engelske oversættelsen som Händel bruger står der: Selv om ormer har ødelagt min krop, skal jeg alligevel ud fra mit kød skue Gud. (dvs ud fra hans nye krop) Og så forbinder Händel denne tekst fra Jobs bog med 1.Kor 15,

”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.” Hos Händel siges det: ”For nu er Kristus opstået fra de døde.” (For now is Christ risen, from the dead) Dermed bliver dette ord (fra 1.Kor 15) en begrundelse for Jobs opstandelse fra de døde! Denne sang av Händel er fra hans store musikværk, Messias. Messias indeholder kun bibelord, og handler om Kristus, profetier om hans komme, hans fødsel, død og opstandelse og hans genkomst. Jeg anbefaler Messias på det varmeste. Ikke mindst hvis du ikke er vant til å høre "klassisk musik" så er dette en god begyndelse!

Jobs krop har nu ligget i jorden i mere end tre tusind år, den er blevet fuldstændig fortæret, det er umuligt at finde den. Men han siger: Jeg skal ud fra mit kød skue Gud. Han skal få igen sin krop i opstandelsen, og ud fra denne krop skal han se Gud. Det er den samme krop, som blev lagt i jord, men rigtignok en forherliget krop. Et forherliget legeme. I opstandelsen vil vi møde Abraham, Isak og Jakob. Vi møder Job, vi møder vores kære, som vi måtte skilles fra her på jord. Job siger at han fortæres af længsel efter denne dag. Da skulle han få en ny krop, en krop som var uden bylder og sår, som han blev plaget med her i livet. Og han skulle få skue Gud, og mættes med synet af sin Herre og forløser.

Det virker som en ufattelig tanke at Gud kan genskabe alle menneskers legemer – legemer som ingen kan finde mere, fordi de er gået fuldstændig i et med jorden, det er ikke muligt længere at spore dem!

Men ligesom Gud skabte denne verden af intet, og skabte os mennesker af jordens muld, genskaber han os i opstandelsen af jordens muld. Og så skal vi for evigt være hos Herren med krop og sjæl. Ligesom Kristus stod op, skal vi opstå. Det er Guds ord, og det er vores trøst og håb, når døden nærmer sig. Vi skal stå op fra graven, som han opstod, og der bliver en ny himmel og en ny jord – der retfærdighed bor.

Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk