Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

21

Preken 6. s e Påske

6. s e Påske, Sigmund Hjorthaug

Johannes 15,26-16,4
Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

Hvilken kontrast er det ikke fra gleden på Himmelfartsdagen, hvor disiplene fyldt med glede vendte tilbake til Jerusalem (Luk 24, 53)til denne søndags tekst. Hva mon var årsaken til disiplenes glede ved Jesu Himmelfart? Var det ikke heller sorg som preget dem, når han skulle forlate dem etter å vist seg for dem i 40 dager etter sin oppstandelse. Jo, de var nok bedrøvet fordi han forlot dem, men hva var så årsaken til gleden? Mon det ikke var Jesu ord om at han ville være med dem alle dager inntil verdens ende, han ikke ville efterlate dem faderløse, men komme til dem, han ville komme til dem når de var samlet om Guds ord og den hellige nattverd, og han ville komme til dem gjennom det hørte og leste Guds ord der hjemme. Det var gleden over disse løfter som holdt dem oppe, på samme måde som Guds ord og løfter holder oss oppe. Derfor står det også at de var hele tiden i Guds tempel og lovpriste Gud (Luk 24, 53)

I dagens tekst hører vi om forfølgelse av de kristne. Jesus hadde gitt oppdraget til sine apostler om å vitne om ham. Han sa, Gå ut i hele verden og forkynd evangeliet. Men Jesus forberedte dem på at når de gjorde dette ville de møte motstand, hat, forakt og forfølgelse fra denne verden – også den religiøse verden. Jesus sa: Har de forfulgt meg, vil de også forfølge jer. Jesus sier i dagens tekst: De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. De ble ikke bare utstøtt av synagogen, noe som var meget hårdt for en jøde, for han ble på denne måte utelukket fra hele det jødiske fellesskap. Men de ble også slått ihjel. Nesten alle apostlene led martyrdøden, fordi de vitnet om Jesus.

Vi skal heller ikke glemme martyrene i vår tid. Man har sagt at den største martyrtid har vi i våre dager. Det tenker vi kanskje ikke så ofte på. Men der er stor forfølgelse av de kristne i denne verden idag. Her i Danmark er det ikke forfølgelse på den måte. Men det betyr ikke at vi som kristne ikke merker hån, forakt, utelukkelse fra det gode selskap, ja bent frem hatefullhet fra denne verden. Ja, vi vet at de som konverterer til kristendommen fra islam, f eks kan få det svært, og føle seg meget utrygge også her i vårt land. Og ellers så kan barn føle at de bli mobbet i skolen, ungdom kan føle seg ensomme med sin tro, voksne kan ha det svært på sin arbeidsplass fordi de er kristne.

Og hvorfor er det sånn? Hvorfor blir de kristne utsatt for hat fra verden? Jo, sier Jesus, Det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.. Verden er av en annen ånd enn de kristne. Verden hater den sanne Gud og den sanne Kristus. Og verden hater alle dem som i sannhet tror på han.  Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer.  Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.Johs (15,18-19)

Når vi merker disse ting, er det godt at Jesus har forberedt også oss på dette: Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. I Matt 10,24-25 sier Jesus, En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin Herre. Det må være nok for en discipel, at det går ham som hans mester, og for en tjener at det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere hans husfolk?

Jesus forbereder sine disciple om at de kommer til å møte motstand og forakt fra denne verden. Men Jesus ikke bare forbereder sine disipler på den motstand, forakt og hat og forfølgelse de ville møte, men han trøster dem også. I den avskjedstale han holder for dem like før han skal lide og dø, og som dagens tekst er hentet fra, sier han:: Jeres hjerte må ikke forfærdes ikke! Tro på Gud og tro på mig (Johs 14,1) Sett din lit til Gud, den allmektige, han vil hjelpe deg. Sett din vej i Herrens hånd og stol på ham, han skal gjøre det (Sl 37,5) Vær ikke bekymret for noe (Filip 4,6) Og, Kast all jeres sorg på ham for han har omsorg for dere (1.Pet 5,7)

Jesus sier også at han vil sende Trøsteren, Helligånden, til dem. Han sier: Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en annen Talsmann, som skal være hos jer til evig tid (Johs 14,16b) Talsmannen. det er Helligånden, Trøsteren, og hjelperen. Hva gjør Helligånden? Han vidner om Jesus. Han skulle minne disiplene om alt hva Jesus hadde sagt. Helligånden bruker Ordet, når han trøster oss. Han skal ta af mit og forkynde for jer, sier Jesus. Han skal ikke tale af sig selv, sier Jesus, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggjøre mig, sier han, for han skal tage af mit og forkynde for jer, (Johs 16,13-14) Helligånden herliggjør aldri seg selv, han herliggjør Sønnen. Han peker aldri på seg selv, men han peker på Jesus. Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Det er Helligåndens oppgave.

Neste søndag er det Pinsedag. Da skal vi minnes at Jesus sendte Helligånden til oss. Mange i kristenheten taler meget om Åndens ekstraordinære gaver, helbredelser og mirakler. Men hva er Åndens hovedoppgave: Det er å vitne om Sønnen. Jesus kaller Helligånden for Talsmannen Jesus kalles også for Talsmann, derfor kaller Jesus Helligånden for den anden Talsmann. Jesus er den første Talsmann. Helligånden den anden Talsmand Det greske ordet som er oversatt med talsmann, betyr egentlig «en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp». Både Jesus og Helligånden blir altså tilkalt for å komme noen til hjelp, det vil si oss. Hvem er det som tilkaller? Det er Faderen. Faderen tilkaller Jesus og Helligånden for å komme oss til hjelp Dermed er alle tre personer i guddommen med for å hjelpe oss. Hvilken hjelp er det vi har brug for? Det er frelse fra synden, døden og djevelen. Faderen tilkaller først Jesus, forat han skulle fullbyrde frelse for en fallen menneskehet. Dernest tilkaller han den annen talsmann, Helligånden, som skulle rekke denne fullbrakte frelse til oss fortapte, så vi skulle bli evig frelst. Hvordan rekker, hvordan giver, Helligånden denne frelse til oss? Ved å vidne om Jesus. Jesus sier: Han skal vidne om mig. Helligånden kommer ikke med noe nytt. Han skal minne oss om alt hva Jesus har sagt. Helligånden bruker Guds ord, når han vil tale til oss. Han taler ikke til oss utenom Guds ord, men han bruker Guds ord. Helligånden er Ordets Ånd. Han har et helt bestemt budskap. Og dette budskap er det samme som hva Jesus har sagt. Han skal ta av mitt, sa Jesus, og forkynne for jer.

Helligånden har ikke noe nytt å komme med, noe som ikke står i Bibelen. Helligånden taler bare det som Skriften taler og ikke noe annet. Han skal lære jer og minne jer om alt det jeg har sagt jer, sa Jesus.

Det er Helligånden som virker troen på Jesus i våre hjerter Vi kan ikke tro av oss selv. Det er Helligånden som gjør denne gjerning gjennem Guds ord at vi tror på Jesus. Når vi hører eller leser Guds ord, eller hører Guds ord forkynt, kommer Helligånden til oss og skaper tro på Ordet i våre hjerter. Han skal overbevise, sier Jesus, vi kan ikke overbevise noen, det er kun Helligånden som kan overbevise om sannheten i Guds ord og skape troen på Jesus i våre hjerter. Mennesker kommer ikke til tro ved at vi prøver å argumentere og overbevise dem om at kristendommen er sann. Vi kan ikke overbevise noen om sannheten i Guds ord, det kan bare Helligånden gjøre. Han skal overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom, sier Jesus i Johs.16,8 Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.(v.9-11)

Om synd fordi de ikke tror på meg

Den hellige Ånd overbeviser om synd. Han peker på det som er galt i vårt liv. Ja, han overbeviser oss om at i meg, dvs i mitt kjød bor det intet godt, vi er i oss selv ugudelige. Til å overbevise oss om dette bruker han Guds ord. Han bruker Guds hellige lov, han minner oss om vår forsømmelse, vår åndelige lathet og sløvhet, vår likegyldighet, vår mangel på kjærlighet til Gud og mennesker. Han lærer også oss ut fra Skriften om vårt dype syndeforderv, dette som vi ikke selv kan se, men som er der. Læren om syndefordervet i oss er en trosartikkel. Vi tror at vi er tvers igjennom syndere, fortapte og ugudelige fordi Guds ord sier det, og Helligånden overbeviser oss om at dette er sant. Og Helligånden overbeviser om den største synd av alle, vantroen, Om synd fordi de ikke tror på meg, det at et menneske forkaster Jesu frelse. Hebreerbrevet bruker sterke ord om den som forkaster Jesu frelse: Der står Heb 10: Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn;  hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd?  

Men Helligånden overbeviser også om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, sier Jesus. Helligånden forkynner evangeliet om Jesus. For dette at Kristus går til Faderen betyr at Kristus ble hengt på et kors for å sone all vår synd, og at han sto opp igjen p.g.a vår rettferdiggjørelse.

Og dette er det Helligånden forkynner gjennom Ordet. Helligånden overbeviser oss om at det vi hører er sant, fordi det virkelig er Guds sanne ord vi hører. Helligånden, talsmannen, han som er tilkalt for å komme oss til hjelp, han peker på Kristus som vår Frelser.

Helligånden viktigste oppgave er å forkynne evangeliet for oss, male Kristus korsfestet for oss, slik at vi ser at vi er frelst ved Kristi verk alene. Men Helligånden skaper også troen i våre hjerter gjennom sakramentene - som vi kan kalle synlige ord. Da vi ble døpt, ble vi døpt til Kristus. Helligånden skaper troen i oss gjennom dåpens bad, ikke fordi vann i seg selv har en slik kraft, nei, det var p.g.a. av Ordet som er med og hos vannet (Luther)

Helligånden er også tilstede og virker troen i oss når i er samlet ved nadverdsbordet og får spise og drikke Jesu legeme og blod. Helligånden styrker vår tro på Jesus gjennom dette måltid. Hver gang vi feirer nattverd forkynner vi Herrens død, som han led for oss, til våre synders forlatelse

Denne tro på Kristus som Helligånden skaper i oss, ved Order og sakramentene, dåp og nattverd, skaper han helt alene. Vi hjelper ikke til. Luther sier det slik : Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til Ham, men Helligånden har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og bevart meg i den rette tro.

Så skal vi huske to ting fra denne tekst i dag:

1. For det første vi vil som kristne bli utsatt for forakt, hån, og endog forfølgelse, og det har Jesus forberedt oss på

2. For det andre: Helligånden vil trøste oss i alle forhold med de ord som Jesus har lært oss. Han vil trøste, styrke vår tro, bevare troen til vi står frelst hjemme hos Herren, som det står i Luthers forklaring til det tredje trosartikkel: tilslutt vil han oppvekke meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus et evig liv. Det er både visst og sant.

Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk