www.vivit.dk FORSIDE
www.vivit.dk/andagt

Helligånd og pinse

INDHOLD
Pinse er påske fortalt ind i hjertet
Optakt til pinsen
Pinsen
Tilgivelse og Talsmand

Pinse er påske fortalt ind i hjertet!

Pinse er påsken genfortalt og udlagt. Jesus Kristus er pinsens centrum, fordi det er ham, apostlene fortalte om, da de blev fyldt af Helligånden.

Vi har jo Peters pinseprædiken i Apostlenes Gerninger 2,14-36. Han fortæller tilhørerne i Jerusalem, at de vidne til det, som Gud har lovet ved profeten Joel: "at i de sidste dage vil jeg udgyde min ånd, … så både kvinder og mænd, unge og gamle, frie og slaver og fattige og rige vil fortælle om frelsen. For Herrens dag kommer (dommedag) (v16-20). Og derefter nævner han, hvad det betyder for dem, som hører evangeliet: ”For enhver, som påkalder Herrens navn skal frelses” (v21). Når vi hører evangeliet, opstår der et råb hos os, så vi kalder på Herren!

Og derpå holder Peter selve prædikenen: ”Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – ham, der … gjorde undergernin­ger iblandt jer … – ham korfæstede I efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. … Denne Jesus, som David har fortalt om i Salmerne, ham har Gud ladet opstå. Det skal I alle vide. Han er Herre og Kristus” (v22-36). 

Denne pinseprædiken var påskebudskabet genfortalt og udlagt. Derfor er det sandt, at ”pinse” i dag er, at det levende påskeevangelium fortælles ind i vores hjerter. - Glædelig pinse!

 

Optakt til pinsen

Forvirring, misforståelser og skyld. - Vi kender smerten , når vi ikke bliver forstået. Og hvorfor misforstår vi andre? Hvorfor skal skyld og skam ødelægge familie og ægteskab? Dertil kommer alle spørgsmålene om Gud: Hvordan er Gud? Og hvorfor har jeg ikke villet høre på min samvittighed - og på de 10 bud? Mon Gud elsker mig? Hvorfor taler han ikke, så jeg kan høre og forstå hans svar?

Der findes et nyt sprog, som evner at besvare på disse meget svære spørgsmål. Sproget er EVANGELIET om Jesus Kristus". Det er ikke blot et budskab, men et helt nyt sprog, som åbner for det fællesskab med Gud og med vor næste, som vi behøver.

Pinsedag talte Jesu apostle dette sprog. De talte det på mange forskellige modersmål. Og tilhørerne fik fællesskab med Gud og med hinanden på en helt ny måde.

Det sprog tales også i dag. Det er et levende sprog, som både afslører, hvad der er gået galt i vore liv, og hvor redningen er på splittelsen mellem os mennesker indbyrdes og mellem Gud og mennesket.

Hør det nye sprog - og syng med på det - i kirken til pinse!

 

Pinse

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. ... "Vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål." Apostlenes Gerninger 2,1-3 og 11.

Ordet "pinse" betyder halvtredsindstyvende. I Femte Mosebog fortælles om påske, pinse og løvhyttefest, de tre store fester i Guds folk. Efter at påskenfesten med påskelammet og udfrielsen fra Egypten er beskrevet, står der: "Du skal tælle syv uger frem", 7x7=49. Og dagen efter er pinsedag. Dag 50. Festen skulle vare en uge og blev også kaldt for "ugefesten" (5 Mos 16).

Pinsefesten var i Gamle Testamentes tid en takkefest i Guds folk, Israel. Den blev indstiftet, da Gud havde frelst sit folk fra slaveriet i Ægypten og ført dem ind i det forjættede land. De, som fejrede pinse, gav udtryk for glæde over, at Gud havde givet dem et land, hvor de kunne leve og have gode kår. Og deres takoffer bestod i høstgaver.

Efter Kristi Himmelfart fik pinsen en ny betydning for Guds folk. Det blev den dag, hvor Gud sendte sin Hellige Ånd synligt over apostlene. Apostlene fik den gave at forkynde evangeliet på mange slags sprog. Med stor frimodighed prædikede de, hvordan Jesus Kristus gjorde vel mod mennesker, blev korsfæstet for vore synder og opstod som sejrherre over døden og Helvede. Mange hørte det og fik en hjertelig tro og tillid til Jesus som deres Frelser. Dermed blev de så at sige ført ind i ”det forjættede land” - ind i Guds rige. De blev medlemmer i den kristne kirke.

For kristne i dag betyder pinsen, at Gud giver os sin Hellige Ånd, så vi kan høre evangeliet om Jesus og få troens fællesskab med ham. Det giver os kraft og frimodighed. Derfor er der stadig grund til at benytte pinsen som en takkefest. Vi må takke Gud, fordi han har ført os ind i det rige, hvor Jesus er konge. Det er den største velsignelse, der findes på jord.

Glædelig pinse!

 

Tilgivelse og Talsmand

"Det er det bedste for jer, at jeg går bort." Sådan sagde Jesus til sine disciple den sidste aften før sin død. Og de forstod det ikke. Hvordan kunne det nogensinde blive godt for dem, at han gik bort? Men det var det bedste. Jesus begrundede det sådan: "For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer" (Joh 16,7).

Begrundelsen er, at Talsmandens (Helligåndens) opgave består i at fortælle os om det, Jesus gjorde for os i påsken, og at give os den gave, som er frugten af Jesu død op opstandelse: nemlig TILGIVELSE. Hvis Jesus ikke var gået bort gennem døden, var han ikke død for vore synder. Og hvis han ikke var død for vore synder, ville Helligånden ikke have kunnet udføre sin hovedopgave, som jo er at føre os til tro på syndernes forladelse.

Vi synes måske, at vi har brug for Helligånden til noget andet og bedre end TILGIVELSE. F.eks. til at give os kraft, styrke og godt helbred. Og mange overfører disse menneskelige ønsker på Helligånden og mener, at de oplever Helligånden, hvis de oplever kraft og styrke i hjertet, og når det går dem godt menneskeligt set. Men Jesus sætter os på plads. Han siger: Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt (Joh 16,8-11).

Efter sin opstandelse gav Jesus Helligånden til sine disciple og til os, for at overbevise om synd, retfærdighed og dom. Overalt, hvor mennesker blive overbevist om, at de er syndere og for retfærdigheden tilsagt i evangeliet, der er Helligåndens vigtigste gerning i den kristne kirke!

Læs prædiken over samme tekst her